พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : กุ ม มื อ ก้ า ว เ คี ย ง กั น

พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : กุ ม มื อ ก้ า ว เ คี ย ง กั น
21 กรกฎาคม 2563 | โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล / กรุงเทพวันอาทิตย์
320

ในความมืดยังมีความหวัง เติมกำลังใจกับ บทกวี และ การวาดภาพสีน้ำ โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ในเซ็คชั่น กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

กุ ม มื อ ก้ า ว เ คี ย ง กั น

เรื่อง/ภาพ : พิบูลศักดิ์ ละครพล

[email protected]

-------------------------------------------------

อรุณบานเบิกฟ้า

เหมือนสัญญามอบฟ้าหม่น

อย่าเลือนเตือนใจตน

ในมืดมนนั้นหวังมี

อรุณเบิกฟ้าใหม่       

ขาวสดใสแดงเฉิดสี

ดอกนิดดอกน้อยนี้    

ปลอบโยนใจผู้ไหม้หมอง

ฝนซาฟ้าชื่นใส

ขอบฟ้าไกลทอรุ้งทอง

ยิ้มร่าน้ำตานอง

สุขโศกเศร้ารู้เท่าทัน

อดทนนะน้องน้อย      

โลกยังคอยนักสร้างสรรค์

ร่วมด้วยช่วยเหลือกัน   

ปลูกดอกไม้ในสวนโลก

+ + +

๑๕/๐๗/๒๕๖๓

----------------------------

159508686779

ชื่อภาพ : ไม้เลื้อยอรุณเบิกฟ้า”  

สถานที่ : บ้านทุ่งดาว พะเยา 

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ 

ขนาด : A

 -------------------

:: บทกวีฉบับที่ผ่านมา ::

เ ก็ บ ฝ น เ พ า ะ ก ล้ า ฝั น

ด อ ก ห ญ้ าใ น ส ว น ส ว ร ร ค์

เ ว ล า แ ล ะ ก า ร สู ญ เ สี ย

จ ะ มี วั น อ ย่ า ง นี้ อี ก กี่ วั น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: