กระทรวงท่องเที่ยวฯ ชง ครม.เคาะ 900 ล้าน จัดโมโตจีพี 5 ปี

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ชง ครม.เคาะ 900 ล้าน จัดโมโตจีพี 5 ปี
8 กรกฎาคม 2563
697

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ชง ครม.เคาะ 900 ล้านบาท จัดโมโตจีพี 5 ปี (2564-2568)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ก.ค.2563 มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ประกอบด้วย

1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจประกันชีวิตในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมนียมสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

2.ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้าน ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหางชาติ (สศช.) เคยชี้แจงว่า รอบนี้จะเสนอ ครม.อนุมัติประมาณ 80,000 ล้านบาท

3.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโมโตจีพี ประจำปี 2564-2568 (5 ปี) งบผูกพัน 900 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2560 ครม.เห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (โมโตจีพี) ที่ จ.บุรีรัมย์ โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการขอเป็นเจ้าภาพปีละ 100 ล้านบาท รวมระยะเวลา 3 ปี รวม 300 ล้านบาท (ปี 2561-2563)

4.กระทรวงเกษตรฯขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.สำนักงานนโยบายทรัพยากรน้ำ ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๓

6.กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ...

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง