“สทนช.” เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ 7 กลุ่มโครงการสำคัญ EEC

“สทนช.” เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ 7 กลุ่มโครงการสำคัญ EEC
8 กรกฎาคม 2563
212

สทนช.เร่งรัดแผนงานก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่อีอีซี 7กลุ่มโครงการ เพิ่มการเก็บกัก เชื่อมโยงการผันน้ำผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อเร็วๆนี้ได้ เร่งรัดแผนงานก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก่อนให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาในวันที่ 22 ก.ค. นี้

โดยเห็นว่า EEC ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่มีแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในทุกด้าน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในอนาคต ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ สทนช. จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 38 โครงการ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ถึง 872 ล้าน ลบ.ม.

ปัจจุบันได้รับจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนแล้ว 16 โครงการ เมื่อเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง ปี 65 จะมีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 253.6 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการระบบสูบกลับคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง (ปี 60-65) ซึ่งกรมชลประทานจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 64 ในส่วนอีก 22 โครงการ มีแผนงานตั้งแต่ปี 64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบโครงการสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อน 7 กลุ่มโครงการ ได้แก่ โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล โครงการพัฒนากลุ่มบ่อน้ำบาดาลสำหรับ กลุ่มโครงการอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำบางปะกง กลุ่มโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง กลุ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำเดิม

กลุ่มโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัด และกลุ่มโครงการเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง และปรับปรุงขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค จ.ชลบุรี ที่จะต้องพิจารณาทบทวนตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง