'LGBTQ' ก็ 'กู้บ้าน' ร่วมกันได้ รวมช่องทางขอสินเชื่อบ้านสำหรับคู่ชีวิตไม่จำกัดเพศ

'LGBTQ' ก็ 'กู้บ้าน' ร่วมกันได้ รวมช่องทางขอสินเชื่อบ้านสำหรับคู่ชีวิตไม่จำกัดเพศ
8 กรกฎาคม 2563 | โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
1,622

เปิดรายละเอียดสินเชื่อบ้านจากธนาคารต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้คู่รัก "LGBTQ" สามารถขอ "สินเชื่อ" เพื่อ "ซื้อบ้าน" ร่วมกันได้

การเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ สำหรับกลุ่ม LGBTQ ไม่ว่าจะเกิดมาเพศไหน หรือมีเพศสภาพอย่างไร ต่างก็ควรได้รับอิสรภาพในการดำเนินชีวิต ทั้งในมิติของการยอมรับทางสังคม ความรัก และชีวิตคู่ในฐานะ "มนุษย์" คนหนึ่งที่เท่าเทียมกัน โดยที่ผ่านมา ในบ้านเราได้มีการเรียกร้องให้มีการแก้ข้อกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคมไทยมาพักใหญ่

ล่าสุด "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต" ที่หลายฝ่ายพยายามผลักดันเริ่มมีภาพที่ชัดเจนขึ้น หลังวันที่ 8 ก.ค. ครม.ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แล้ว

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต มีหลักการสำคัญคือเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เช่น การใช้คำว่า "คู่ชีวิต" ซึ่งหมายถึงบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้อย่างไรก็ตาม, กำหนดให้คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา 3 และ 5 (2) และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

ที่ผ่านมา หนึ่งในข้อเรียกร้องคือเงื่อนไขทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการสร้างครอบครัว หรือสร้างทรัพย์สินร่วมกันเหมือนคู่รัก "หญิง-ชาย" โดย "LGBT" และ "LGBTQ" (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องการขยับขยายรากฐานชีวิต และมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตัวเอง แต่ข้อจำกัดเรื่องกฎหมายทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อบ้านร่วมกับคู่รักได้ 

แม้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต จะยังไม่มีการประกาศใช้ แต่ที่ผ่านมาก็มีสถาบันทางการเงินต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม ด้านอิสรภาพในการสร้างครอบครัวตามไลฟ์สไตล์ โดยเปิดโอกาสให้คู่รักที่ไม่ใช่ชายกับหญิง สามารถ "กู้บ้าน" ร่วมกับคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันได้ โดยเน้นการพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตต่างๆ ของผู้กู้ทั้ง 2 ฝ่าย

  •  การกู้ร่วมเพื่อขอเชื่อบ้านแบบเดิม 

โดยปกติแล้ว การขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านแบบ "กู้ร่วม" มีเงื่อนไขหลักๆ คือ ต้องมีสายเลือดเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น

- ผู้ที่มีนามสกุลเดียวกัน อาจเป็นสามีภรรยา พี่น้อง พ่อ/แม่กับลูก รวมทั้งเป็นญาติกันโดยมีนามสกุลเดียวกัน

- พี่น้องท้องเดียวกันแต่คนละนามสกุลสามารถกู้ร่วมกันได้ เพียงแต่แสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรระบุว่าพ่อแม่เดียวกัน

- กรณีสมรสไม่จดทะเบียน สามารถแสดงหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายงานแต่ง การ์ดแต่ง หรือการมีบุตรร่วมกัน เพื่อขอกู้ร่วมกันได้ แต่กรณีผู้ที่คบหาดูใจในฐานะแฟน ส่วนใหญ่จะไม่สามารถกู้ร่วมได้

นอกจากนี้ ธนาคารอาจกำหนดจำนวนผู้กู้ร่วมไว้ เช่น กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน เป็นต้น สำหรับการอนุมัติสินเชื่อบ้านของการกู้ร่วม จะพิจารณารายได้ของทุกคน หักภาระค่าใช้จ่ายของทุกคนแล้วดูว่ามีความสามารถที่จะผ่อนได้ต่อเดือนเท่าไรแล้วพิจารณาวงเงินสินเชื่อกู้บ้าน

ปัจจุบันในประเทศไทย มีเพียงบางธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อที่เอื้อต่อการซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโด แก่ผู้ที่ต้องการกู้ร่วมและเป็นเพศเดียวกันได้ นั่นคือ "ธนาคารไทยพาณิชย์" "ธนาคารกสิกรไทย" และ "ธนาคารยูโอบี" โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดตามที่ธนาคารระบุไว้ และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณายื่นกู้ร่วมสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส ทั้งนี้ ผู้กู้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้

159411181318

ธนาคารไทยพาณิชย์ และแสนสิริ ร่วมมือกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านในทุกรูปแบบสำหรับกลุ่มลูกค้าของแสนสิริที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย โดยให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) อย่างเท่าเทียม 

ความร่วมมือในการเปิดกว้างให้ทุกคู่ชีวิตเป็นเจ้าของบ้านแสนสิริ โดยสามารถกู้ร่วมซื้อบ้านแสนสิริได้ ตามเกณฑ์สินเชื่อบ้านที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เริ่มคึกคักและฟื้นตัวจากโควิด-19 ที่เริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากการนี้การกู้ร่วมซื้อบ้าน แสนสิริและไทยพาณิชย์ ยังร่วมมอบแคมเปญ แสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน เพื่อให้เป็นเจ้าของบ้านแสนสิริได้ง่ายขึ้นอีกด้วย นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของแสนสิริและไทยพาณิชย์ ในการสนับสนุนความเท่าเทียม ทั้งในองค์กร พันธมิตรคู่ค้า รวมถึงสังคม ทั้งนี้ แสนสิริยังนับเป็นบริษัทแรกในไทยที่ได้ร่วมลงนามในสัญญา United Nations Global Standards of Conduct for Business ในช่วงที่ผ่านมา

รายละเอียดสินเชื่อ

- อัตราดอกเบี้ย

159410413295

การผ่อนชำระ
ผ่อนแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
- ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
- ผู้กู้อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
- ไม่เคยเป็นลูกหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

หมายเหตุ: เฉพาะลูกค้าแสนสิริเท่านั้น

159411181361

รายละเอียดสินเชื่อ
- วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
- ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 3 วันทำการ (เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)
- ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
- กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
- กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป
- กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีมีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
- ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

159411181461

รายละเอียดสินเชื่อ

- กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )

- กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)

- กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน) เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

หมายเหตุ
- หากราคาหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท วงเงินให้กู้สูงสุดเท่ากับ 80% ของราคาประเมิน
- หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 
- รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
- อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
- อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ 
- ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
- ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 

สนใจสมัครสินเชื่อ คลิกเลย

 

ที่มา: ddproperty ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารไทยพาณิชย์ ananda K-Expert แสนสิริ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง