รวม 'สินเชื่อ' เพื่อผู้ปกครอง ต้อนรับ 'เปิดเทอม'

รวม 'สินเชื่อ' เพื่อผู้ปกครอง ต้อนรับ 'เปิดเทอม'
2 กรกฎาคม 2563 | โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
69,468

รวมช่องทางให้ "สินเชื่อ" หรือ "เงินกู้" สำหรับ "ผู้ปกครอง" เตรียมค่าใช้จ่ายสำรองรับฤดูกาล "เปิดเทอม" เพื่อช่วยเป็นทางเลือกเพิ่มสภาพคล่อง

ถึงแม้การเปิดภาคเรียน หรือ "เปิดเทอม" ที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ก.ค.63 จะเป็นแบบ "New Normal" ดำเนินชีวิตแบบ "ปกติวิถีใหม่" แต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนไปก็คือ "ภาระค่าใช้จ่าย" ที่ผู้ปกครองต้องแบกหลังแอ่น ในทุกๆ ครั้งที่เปิดเทอม

ไหนจะค่าเสื้อผ้า เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สมุด หนังสือ ทั้งที่จำเป็นมาก หรือจำเป็นน้อย หรือแม้กระทั่งไม่จำเป็นเลย ก็ล้วนแต่เป็นภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนภาคเรียนเดิมๆ ทั้งสิ้น

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงขอรวบรวม "สินเชื่อ" หรือ "เงินกู้" จากธนาคารต่างๆ ที่ผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องสามารถขอสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายในการเรียนของบุตรหลานได้ ดังนี้

เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

159350777081

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
- เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
- มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
- เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
- ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

รายละเอียดสินเชื่อ

- ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สำหรับเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี ส่วนเงินกู้ระยะยาว หากวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เช็คที่นี่

สินเชื่อด่วนสำหรับใช้จ่ายของประชาชนทั่วไป ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามใจ

159350775258

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

เป็นข้อเสนอพิเศษสําหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคาร และมีคุณสมติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด โดยลูกค้าจะได้รับ การเรียนเชิญผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS ข้อแตกต่างจากการสมัครผ่านช่องทางอื่น คือ

- ทราบผลการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ผ่าน KPLUS 

โดยธนาคารมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บน KPLUS โดยลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+TODAY โดยลูกค้าจะได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง มุมขวาบนของหน้าจอ) ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า "สินเชื่อ" โดยจะมีแถบแสดง "Loans for You" (สินเชื่อสําหรับคุณ) ทั้งนี้ จะได้รับการแจ้งสิทธิ์ในตําแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว

- ได้รับสินเชื่อเงินด่วนโอนเข้าบัญชีทันที หลังจากได้รับการอนุมัติผ่าน KPLUS

รายละเอียดสินเชื่อ

- สัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป
- รายได้ 7,500 บาท 
- ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร เพียงทํารายการผ่าน KPLUS โดยสัญญาสินเชื่อจะถูกส่งไปที่ Email ของลูกค้าตามที่ระบุตอนสมัคร
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการได้แต่ไม่เกินจํานวนสูงสุดในข้อเสนอ)
- ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน (สามารถเลือก 3, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ยกเว้น รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จะต้องผ่อน 12 เดือนขึ้นไป)
- อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับรายได้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการผ่อนชําระที่ลูกค้าเลือก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 26% ต่อปี 
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
- อัตราดอกเบี้ยแบบลดตั้งลดดอก

บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

159350986034

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

- ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
- รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) และ 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

รายละเอียดสินเชื่อ

- ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 
- เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
- วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท 
- คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
- ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน (ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน)

"สินเชื่อฉุกเฉิน" สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในมิติต่างๆ ดังนั้น ในกรณีที่ "ผู้ปกครอง" ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต้องการเงินสดเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อหมุนเวียนในชีวิตประจำวันในช่วงนี้ สามารถยื่นขอสินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารต่างๆ ได้ 

159177679318

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

รายละเอียดสินเชื่อ 

- วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
- ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท 

159350847283

รายละเอียดสินเชื่อ 

- วงเงิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
- ไม่ต้องมีหลักประกัน
- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
- ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสภาพคล่องด้วยสินเชื่อ หรือเงินกู้ เป็นเพียงตัวช่วยในระยะสั้น ที่ต้องระลึกอยู่เสมอว่าจะมีดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อเหล่านี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง