ตอบชัด! เปิดเหตุผล ทำไมต้องขยาย 'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน' ถึง 30 มิ.ย.63

ตอบชัด! เปิดเหตุผล ทำไมต้องขยาย 'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน' ถึง 30 มิ.ย.63

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผยแพร่ข้อมูลเหตุผลของการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผยแพร่ข้อมูล (ซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563) ถึงเหตุผลของการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1.ยังคงมีความจำเป็นต้องมีการบังคับใช้ พ.ร.ก.

การป้องกันการแพร่ระบาดในราชอาณาจักรของโรคโควิด-19 จะต้องสามารถดำเนินการต่อไปให้ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรการกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

2.การเตรียมการรองรับในระยะต่อไป

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมาย เพื่อกำกับการบริหารจัดการมาตรการผ่อนคลายให้เป็นระบบในเวลาที่เหมาะสม

3.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด

หลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง และเมื่อประเทศไทยได้จัดทำมาตรการผ่อนคลายครบทั้ง 4 ระยะแล้ว จำเป็นต้องมีระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ อาทิ มาตรการด้านกฎหมายแผนปฏบัติการในการบริหารวิกฤติการเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจมีการกลับมาแพร่ระบาดของโรค 

159020570880

นอกจากนี้ยังได้รายงานข้อมูลขั้นตอนการจัดทำมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : 23-24 พ.ค.2563 

การจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 2 : 25-26 พ.ค.2563 

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 3 : 27 พ.ค.2563 

ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 4 : 29 พ.ค.2563

ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 5 : 1 มิ.ย.2563

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 มีผลบังคับใช้

159020730961