'ประกันสังคม' ยืนยัน หากยื่นหลักฐานครบจ่ายหมดทุกราย

'ประกันสังคม' ยืนยัน หากยื่นหลักฐานครบจ่ายหมดทุกราย

สำนักงานประกันสังคมเผยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน สรุปยอดวินิจฉัยจ่ายเงินสะสมแล้ว 954,365 ราย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,097.592 ล้านบาท

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยในเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มียอดวินิจฉัย จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 954,365 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,097.592 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้วยังไม่ได้รับเงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องต่อ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์(โควิด-19 ) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ทุกพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนกลางตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทุกศูนย์ฯ เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 ถึง 18.00 น.

นายทศพลฯ กล่าวว่า ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยว่าการยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยนั้นจะขอรับได้ถึงเมื่อใด ตนขอชี้แจงว่า “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563” นั้น กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินว่างงานได้รับสิทธิตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงของระยะเวลาการหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

158962291574

ทั้งนี้ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับสิทธิได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ สำหรับผู้ประกันตนที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนั้น เพื่อความรวดเร็ว ตนขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้ไม่เป็นบัญชีปิด

2. ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ

3. หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานฯจะเกิดความรวดเร็ว

นายทศพลฯ กล่าวในตอนท้ายว่าในส่วนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากนายจ้างยังไม่แจ้งรับรองการหยุดงานนั้นตนได้สั่งการให้เร่งติดต่อนายจ้างแต่ปัญหาที่พบคือ นายจ้างบางรายไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่เป็นปัจจุบัน หรืออื่นๆ

สำนักงานฯ จึงได้มีหนังสือติดตาม ทั้งนี้ตนได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาหลักฐานประกอบการจ่ายสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด