รวมมาตรการ 'เงินกู้ฉุกเฉิน' และ 'สินเชื่อ' สู้โควิด-19 จากทุกธนาคาร

รวมมาตรการ 'เงินกู้ฉุกเฉิน' และ 'สินเชื่อ' สู้โควิด-19 จากทุกธนาคาร

รวมมาตรการ "เงินกู้ฉุกเฉิน" และ "สินเชื่อ" จากธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องประชาชนและกลุ่มธุรกิจ สู้ "โควิด-19"

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โควิด-19" ที่ยังไม่มีท่าทีจบลงง่ายๆ กลายเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจ และประชาชนไทยในวงกว้าง ทำให้ธนาคารต่างๆ ทั้งรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ร่วมมือกันออกมาตรการ "เงินกู้ฉุกเฉิน" และ "สินเชื่อ" ต่างๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระยะนี้

"กรุงเทพธุรกิจ" รวมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารต่างๆ ที่เข้ามาช่วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 ไว้ทั้งหมด ดังนี้

158617190114

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
- ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท 

คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ ธ.ก.ส.

158617187863

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชําระคืน นานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชําระเงินกู้ 6 งวดแรก
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

คุณสมบัติผู้กู้

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
- ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

158617186289

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี
โดยการค้ำประกัน
- ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้
- เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

คุณสมบัติผู้กู้

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้มีรายได้ประจําแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้กู้ 

1. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ผู้มีอาชีพอิสระหรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยทั้ง 3 คุณสมบัติข้างต้นนี้ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 3-5 ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน (Flat Rate)
2. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน
 

หลักประกันการกู้เงิน สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1.  กรณีผู้มีรายได้ประจำ ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน  เรื่อง  การให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
2.  ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ /ผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริม ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ  Micro Entrepreneurs  ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำหนด ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 

ค่าธรรมเนียม

1.  ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ  ดังนี้ 
   1.1  วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 200 บาท ต่อสัญญา
   1.2  วงเงินกู้ตั้งแต่  10,001 - 20,000  บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา  400  บาท ต่อสัญญา
   1.3  วงเงินกู้ตั้งแต่  20,001 - 30,000  บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา  600  บาท ต่อสัญญา
   1.4  วงเงินกู้ตั้งแต่  30,001 - 40,000  บาท  ให้เรียกเก็บในอัตรา  800  บาท ต่อสัญญา
   1.5  วงเงินกู้ตั้งแต่  40,001  50,000 บาท  ให้เรียกเก็บในอัตรา 1,000  บาท ต่อสัญญา
2.  ค่าธรรมเนียมอื่น ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ
 

เงื่อนไขอื่น ๆ

ธนาคารให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท โดยธนาคาร เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ยื่นเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน 2563 เริ่มอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาได้ตั้งแต่ 1 มีนาคมถึง 31 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์ 1115
รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท/ราย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ 1% 
- อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 
- เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 (เริ่มเบิกจ่ายเงินจากธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

คุณสมบัติผู้กู้

- เอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์


รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท 
- อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี
- ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ถึงวันที่ 30 ..63


คุณสมบัติผู้กู้

- ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ธนาคารเกียรตินาคิน

158617184119

รายละเอียดสินเชื่อ

- ดอกเบี้ยต่ำ 2% คงที่ 2 ปี 
- วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
- ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี
- ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End Fee, Management Fee และค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ
- ฟรี! บริการ Cash Management Package (โอน รับ จ่าย) 1 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

- ลูกค้าของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย


อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

- ธนาคารเกียรตินาคิน ประกาศ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ2% ช่วยลูกค้าสู้โควิด-19

- ‘ออมสิน’ เปิด ‘www.gsb.or.th’ ลงทะเบียน ‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ ที่นี่! ศึกษาก่อนลงทะเบียนจริง 15 เม.ย. 63