เห็นชอบแต่งตั้ง 9 คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ คทช.

เห็นชอบแต่งตั้ง 9 คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ คทช.
16 มกราคม 2563
742

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม คทช. ครั้งที่ 1/63 เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. 9 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ คทช. ย้ำให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการใช้ที่ดินในปัจจุบัน

วันนี้ (16 ม.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งภายหลังการประชุม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้แถลงผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้
 
ในวาระเพื่อทราบที่ประชุมรับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการ คทช. เสนอรวม 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 2. ความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) 3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และ 4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ
       

พร้อมกันนี้ ในวาระเพื่อพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบรวม 4 เรื่องดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. จำนวน 9 คณะ รวมทั้งองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ คทช. โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน 2) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) 5) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 6) คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 7) คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 8) คณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน 9) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (Onemap)

2. ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และกรอบอัตรากำลัง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการเพิ่มอัตรากำลัง ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจของ คทช.

3. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านปางมะโอ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่และให้กรมป่าไม้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
4. ที่ประชุมเห็นชอบการขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอความเห็นของ คทช. ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มสมัชชาคนจน และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มีข้อร้องเรียน โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ คทช. นำมาพิจารณาจัดเข้ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในแผนของปี 2563 ที่จะดูแลจัดสรรที่ดินให้ประชาชน แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมาย และกฎระเบียบ พร้อมฝากให้ คทช. ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันในที่ดินแต่ละพื้นที่ ที่บางส่วนอาจจะไม่ได้ใช้เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว ก็อาจจะต้องนำที่ดินคืน และถ้าบางส่วนจะต้องเป็นที่ดินที่กลายเป็นเชิงพาณิชย์ไปแล้วก็ต้องดูสภาพความเหมาะสม และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้เช่าที่ดินนั้นแทน ถ้าทำได้ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีฝากให้พิจารณาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการใช้ที่ดินในปัจจุบันด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง