ก.ล.ต.ฝุด “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันตลาดทุนไทย

ก.ล.ต.ฝุด “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันตลาดทุนไทย
3 กันยายน 2562
963

ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการแนวทางการนำ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ของตลาดทุนไทยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ขณะที่ลดกระบวนการทำงานและต้นทุนให้กับองค์กร สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดที่จะนำ DLT หรือดิจิทัลเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย โดย DLT เป็นเทคโนโลยีที่ทำการกระจายข้อมูลให้ทุกคนในเครือข่ายเมื่อมีการเกิดหรือเปลี่ยนแปลงธุรกรรมในระบบแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการทำงานได้มาก เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนมีกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเอกสารค่อนข้างมาก อาทิ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การทำความรู้จักลูกค้า การทำทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงการซื้อขาย ชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ ทั้งนี้ มีองค์กรจากหลายภาคส่วนร่วมให้การสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาระบบเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมีบริษัท Accenture (ประเทศไทย) และบริษัท Baker Mckenzie เป็นที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ริเริ่มแนวทางที่จะนำ DLT มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ในทุกกิจกรรมตลาดทุน ซึ่งจะทำให้กระบวนการทั้งหมดในตลาดทุนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประหยัดต้นทุนในการเข้าถึงหรือใช้งานต่อผู้ร่วมตลาดทุกภาคส่วน อีกทั้งยังโปร่งใส และตรวจสอบได้ และยังเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงบริการในตลาดทุน โดยในระยะแรก ก.ล.ต. มีแผนจะนำ DLT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและบังคับหลักประกันในธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มีบัญชีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ (margin loan)”

ทั้งนี้...จะนำโครงการDLT ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบอร์ดในที่ประชุมเดือนต..นี้และนำแผนดังกล่าวเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดทุนไทยปี2561 ของกระทรวงการคลังรวมถึงก...จะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและแผนงานต่างๆภายในปีนี้และคาดว่าจะได้เห็นโร้ดแมพที่ชัดเจนประมาณไตรมาส2ปีหน้าส่วนงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโครงการDLTนั้นจะเสนอกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน(CMDF) พิจารณาตามความเหมาะสม

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะสร้าง Digital Transformation เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Exchange) สามารถให้บริการสมาชิก ผู้ต้องการระดมทุนและผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) กล่าวว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ยังต้องการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนในอีกหลายเรื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยให้ตลาดทุนไทยมีศักยภาพทางการแข่งขัน ดึงดูดผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ”

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กล่าวว่า “สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสและช่องทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง DLTเป็นเรื่องใหม่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายหน่วยลงทุน การจัดการกองทุนรวม จะทำได้รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น”

นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า “DLT จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบงานการออกตราสาร ระบบการส่งมอบและชำระราคา และระบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ผู้ลงทุนในตราสารหนี้เห็นข้อมูลการลงทุนของตนเองได้อย่างสะดวก”

นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท Accenture (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ทั่วโลกมีความสนใจในการนำ DLT มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับ partner ทางธุรกิจ และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ การริเริ่มของตลาดทุนไทยจึงเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้”

นายทินวัฒน์ พุกกะมาน Partner, Head of Banking & Finance บริษัท Baker Mckenzie กล่าวว่า “การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของผู้ประกอบธุรกิจเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน และด้านกฎหมายเองก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเพื่อไม่เป็นอุปสรรคและรองรับความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเทคโนโลยีให้ได้ด้วย”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง