โยก 'ยุทธนา' คุมธนารักษ์ 'แพตริเซีย' นั่งผอ.สบน.

โยก 'ยุทธนา' คุมธนารักษ์ 'แพตริเซีย' นั่งผอ.สบน.
3 กันยายน 2562
4,314

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งบิ๊กขรก.คลัง โยก "ยุทธนา" คุมธนารักษ์ "แพตริเซีย" นั่งผอ.สบน.

รายงานข่าวจาก กระทรวงการคลัง เผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังตามที่กระทรวงการคลังเสนอจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ๑.นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์แทนบุคคลในตำแหน่งเกษียณ

๒. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมบัญชีกลาง ๓. นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๔. นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๕. นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

๖.นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และ๗. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: