ในหลวง พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน-สิ่งของผู้พิการ-ทุพพลภาพ

ในหลวง พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน-สิ่งของผู้พิการ-ทุพพลภาพ

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน และสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

วันนี้ (22 ส.ค.62) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับผู้พิการและทุพพลภาพ

เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ จำนวน 500 คน

10437084351567

ในโอกาสนี้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และตุ๊กตาพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการและทุพพลภาพด้วย ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจและสุขใจ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ รวมทั้งบุคคลากร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทย

10437084458043

ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพและพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ แก่ผู้พิการชายและหญิงทุกประเภท ที่ยากจนและด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งตนเองได้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน พระมหากรุณาอย่างต่อเนื่อง ในการทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพสามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างมั่นคงต่อไป

10437084487961

ในการนี้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงด้วย

10437084507285