วุฒิสภาผ่าน 2 ร่างพ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์-เหรียญราชรุจิร.10

วุฒิสภาผ่าน 2 ร่างพ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์-เหรียญราชรุจิร.10

“วุฒิสภา” ผ่าน 2 ร่างพ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 - เหรียญราชรุจิร.10

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62 ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10  โดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่าง พ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์ 231 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง และเห็นชอบให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา

จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาจึงลงมติในวาระ 3 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 231 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 2 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 225 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และเห็นชอบให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาจึงลงมติในวาระ 3 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 229 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป