'สมเด็จพระสังฆราช' ถวายพระพรแด่ 'สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง'

'สมเด็จพระสังฆราช' ถวายพระพรแด่ 'สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง'
9 สิงหาคม 2562
1,591

"สมเด็จพระสังฆราช" ถวายพระพรแด่ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก มีพระดำรัส ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ความว่า

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ศุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมาภาพ ในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลญาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความชื่นชม โสมนัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา มาโดยสวัสดี นับถึงวันนี้ได้ 87 พรรษา บริบูรณ์

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงงามผุดผ่องด้วยพระกาย พระวาจา และพระราชหฤทัย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่น้อย เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมา หากในความงามละมุมละไมแห่งพระราชจริยวัตร อันอ่อนหวานละมุนละไม กับสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยอดทน เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มั่นคง ในอันที่จะทรงนำพาพระราชกิจในลุล่วงสำเร็จ แม้ในบางคราวต้องเสี่ยงพระชนมชีพ ในท่ามกลางภยันตราย ต้องส่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินตรากตรำไปตามท้องถิ่นทุรกันดาร แต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความอาจหาญแก้วกล้า ในพระกมล เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ผู้ทรงยึดถือเสมอว่า เขาเหล่านั้น คือ บุคคลในครอบครัว จึงมิได้ทรงแสดงความเกรงกลัว หรือย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค น้ำพระราชหฤทัยเผื่อแผ่ด้วยความรักความเอื้ออาทรแก่พสกนิกร ที่จะอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย กำลังพระสติปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ ต้องตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่า

"สทตฺปสุโตสิยา" พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน ทุกสถาน

ณ อภิลักขิตกาล คล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึง อาตมาภาพจึงขออัญเชิญพระพุทธภาษิต มากล่าวอ้างเป็นสัจจะวาจาว่า

"มาตา มิตฺตํ สเกฆเร" แปลความว่า มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

ด้วยเดชะแห่งสัจจะวาจานี้ ขอพสกนิกรทุกหมูเหล่าจนปรองดองน้ำใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นเสมือนลูกที่ดี มีความมุ่งมั่นประกอบหน้าที่อันสุจริต โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นความสุขร่วมกันของพี่น้องร่วมชาติ ประดุจญาติร่วมเชื้อสายในครอบครัวเดียว เพื่อ "แม่แห่งชาติ" คือ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นยอดพระมารดาอัครมหามิตร ผู้ทรงโอบอุ้มคุ้มครองเราทุกคนใน "เรือน" หลังใหญ่ที่ชื่อว่า "ไทย" มาเนิ่นนาน จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสบายพระราชหฤทัย ว่า ลูกไทยของพระองค์สามารถอยู่ร่วมเรือนกันได้อย่างสันติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี

ขออานุภาพแห่งพระคุณศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชปิโยรส เป็นมิ่งขวัญหลักชัยของอาณาประชาราษฎร์สืบไปตลอดกาลนาน เทอญ

10363071864993

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: