สพฐ.ตั้งวอร์รูมเตรียมข้อมูล รมว.ศธ. แถลงนโยบาย 25-26 ก.ค.นี้

สพฐ.ตั้งวอร์รูมเตรียมข้อมูล รมว.ศธ. แถลงนโยบาย 25-26 ก.ค.นี้
22 กรกฎาคม 2562
823

สพฐ.เตรียมการข้อมูลเสนอรมว.ศธ. แถลงนโยบายการศึกษา วันที่ 25-26 ก.ค.นี้ พร้อมจัดตั้งวอร์รูม ห้องปฎิบัติการจัดทำข้อมูลให้แก่รมว.ศธ. ทำงานเป็นทีมตามนโยบายของรมว.ศธ.

ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คํานึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ


รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
และการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทั้งในส่วนของการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ

วันนี้ (22ก.ค.)นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการเตรียมแถลงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางสพฐ.ได้มีเตรียมการไว้หมดทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสพฐ. การส่งเสริมความเป็นเลิศคนเก่ง ความร่วมมือกับเอกชนที่มาสนับสนุนการจัดการศึกษา สพฐ.และการวิจัย อีกทั้งการพัฒนานวัตกรรมของสพฐ.ที่ตอบโจทย์ นอกจากนี้ มีการสร้างเครือข่ายของสพฐ.กับทุกภาคส่วน เช่น ระหว่างนอกประเทศ ในประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ที่มาช่วยเหลืองานของสพฐ.


นอกจากนั้น ในส่วนของการพัฒนาครู ได้เตรียมการสรุปข้อมูลทั้งที่ผ่านมา และที่ดำเนินการอยู่ โดยเน้นผลลัพธ์ รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตอล ซึ่งสพฐ.ได้ดำเนินการหลายเรื่อง อาทิ จัดตั้งแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ จีน และภาษาที่ 3 แพลตฟอร์มพัฒนานักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาวิชาชีพทุกช่วงวัย การวัดแววความสามารถของเด็ก


"สพฐ.ได้มีการเตรียมการข้อมูลต่างๆ ไว้ให้แก่รมว.ศธ.ได้รับทราบ โดยเฉพาะเรื่องค่าอาหารกลางวัน ขณะนี้ พบว่าทางรัฐบาลได้โอนเงินไปกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยรูปแบบการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสพฐ มี 3 รูปแบบ คือ ครูซื้อมาจัดทำเอง ประมาณ 5,000 กว่าโรง ครูซื้อและจ้างทำประมาณ 10,000 กว่าโรง และจ้างเหมา ประมาณ 7,000 กว่าโรง ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีปัญหาประมาณ 0.02 % เท่านั้นถือว่าน้อยมาก พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งห้องวอร์รูมที่ศธ. และที่สพฐ. โดยได้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อจะตอบคำถาม จัดทำข้อมูลสนับสนุนรัฐมนตรีในวันแถลงการณ์ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกอย่าง รมว.ศธ.ให้ความสำคัญในเรื่องการทำงานเป็นทีมงาน ดังนั้น สพฐ.จะทำงานเป็นทีมในทุกระดับ" นายสุเทพ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง