พม. จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ พม. 20 ปี

พม. จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ พม. 20 ปี
24 มิถุนายน 2562
910

พม. จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ พม. 20 ปี มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของทิศทางองค์กร สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ที่ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการรับฟังและระดมความคิดเห็นในการทบทวนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตภายในระยะ 20 ปี และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารของกระทรวง พม. นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาสังคม ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับทิศทาง นโยบาย และกรอบการพัฒนาในทุกระดับ และผลักดันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทิศทางองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายปรเมธี กล่าวว่า รัฐบาลได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง พม. จึงได้ดำเนินการจัดทํายุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง พม. อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเห็นควรให้เพิ่มเติมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญต่างๆ ผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลากหลายมิติ รวมทั้งผลกระทบต่อภารกิจการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมและเตรียมพร้อมในการรับมือได้อย่างเหมาะสม

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น และระดมความคิดเห็นในการทบทวนภารกิจของกระทรวง พม. ที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานในอนาคตภายในระยะ 20 ปี ระหว่างผู้บริหารของกระทรวง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาสังคม ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และสอดรับกับทิศทาง นโยบาย และกรอบการพัฒนาในทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทิศทางองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้มีการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การเสวนา "แนวทางการถ่ายโอนภารกิจงานในลักษณะงานบริการประชาชน ภายใต้ ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)” และครั้งที่ 2 ประชุมพิจารณาและปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และโครงการสําคัญ (Flagship) ในระยะ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี และในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวง พม.

"สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย 1) ช่วงเช้า มีการเสวนา เรื่อง "สังคมไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง” โดยนายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ ศ.ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ 2) ช่วงบ่าย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคภาพชีวิตที่ดี กลุ่มที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มที่ 3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม และกลุ่มที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง