‘ประยุทธ์’ หารือร่วมภาคส่วนอาเซียน

‘ประยุทธ์’ หารือร่วมภาคส่วนอาเซียน
22 มิถุนายน 2562 | โดย ภาพ รชานนท์ อินทรักษา (Rachanon Intharaksa)
1,997

"ประยุทธ์" กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมเต็มคณะ (Plenary) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.62 เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ (Plenary) ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยพลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาเซียนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีจำนวนประชากรกว่า 640 ล้านคนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต เพื่ออนาคตที่มั่นคงของประชาชนอาเซียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าอาเซียนควรให้ร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่องใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

10086218275507

(1) การส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนในอาเซียนและภูมิภาค โดยการใช้สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาในทุกมิติสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเสนอให้อาเซียนเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาเซียนจึงควรร่วมกันศึกษาและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังต่อไป
 
(2) การสร้างอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ด้วยการใช้กลไกความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน อาทิ การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window) กลไกทางการเงินสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility) การพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network) รวมถึงกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของอาเซียนในภาพรวม โดยไทยพร้อมจะสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียนผ่านโครงการ EEC ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศอย่างมาก
 
อาเซียนควรสร้างโอกาสและเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ด้วยการเสริมสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัล (Digital Ecosystem) ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนักในการใช้พื้นที่ไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

10086218271449

(3) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและภาคีภายนอก เพื่อผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล และการประมงที่ยั่งยืน ให้มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในที่สุด

10086218281717

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ความยั่งยืนในอาเซียนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาคมอาเซียนมีมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ และทำให้อาเซียนมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดยประเทศสมาชิกจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งนี้ เพื่อนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียนทุกคน
 
จากนั้น ในเวลาประมาณ 19.30 น. นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน (Gala Dinner) ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ซึ่งระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมผสมผสานการแสดงทางศิลปะและดนตรี เป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน ภายใต้ธีม “The Night of Friendship”

10086218281161

10086218308112

10086218312565

10086218350773

10086218358106

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง