โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักนายกฯจำนวน 5 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักนายกฯจำนวน 5 ราย
12 มิถุนายน 2562
7,309

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักนายกฯจำนวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๔ สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ ผู้อำนวยการกองนโยบายงบประมาณ สำนักงบประมาณดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔. นายสาลี่ สุขเกิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕. หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ ทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

image_big_5d00e6052cb09

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง