รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ผนึกภาคีเครือข่าย 31 องค์กร

รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ผนึกภาคีเครือข่าย 31 องค์กร
5 มิถุนายน 2562
11,305

คิกออฟโครงการ OUR Khung Bang Kachao ด้านพื้นที่สีเขียว “เครือซีพี-ทรู” รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ผนึกภาคีเครือข่าย 31 องค์กร เพิ่มพื้นที่สีเขียว เติมแหล่งโอโซนที่คุ้งบางกะเจ้า มุ่งขับเคลื่อนสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับคุณภาพชีวิต

5 มิถุนายน 2562 - เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกมีการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยคณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว โครงการ  OUR Khung Bang Kachao พร้อมด้วย 19 องค์กรผู้สนับสนุนและ 31 องค์กรภาคีคณะทำงานฯร่วมในพิธี โดยมีนายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นการสานพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  ร่วมใจกันขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาสืบสาน ต่อยอดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวคุ้งบางกะเจ้าให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีการส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ผู้แทนชุมชน 6 ตำบล เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรผู้สนับสนุนพื้นที่สีเขียว ได้ร่วมจัดกิจกรรม“พัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัว”ที่คุ้งบางกะเจ้า แปลงหมายเลข 1599 หมู่ที่  11 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำโดย   นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์  นายสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด และนายภูมิ ศิรประภาศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านตำบลบางกอบัวและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนกว่า 100 คน โดยเริ่มจากกิจกรรมปั่นจักรยานรอบคุ้งบางกะเจ้า ระยะทาง 3 กม.ก่อนจะรวมตัวกันเพื่อปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียง อาทิ ต้นพยอม ต้นประดู่ ต้นสะเดามัน  กล้วยน้ำว้า เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังห วัดส มุ ทรปราการและ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่ºของโครงการ OUR Khung Bang Kachao ในคณะทำงานด้านการพื้นที่สีเขียวที่มีองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีส่วนร่วมใน คณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ คณะทำงานด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนและคณะทำงานด้านจัดการขยะเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนใน 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคมวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิด “เศรษฐกิจสีเขียว” หรือ การขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับวิถีชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา กรมป่าไม้ และชุมชนบางกอบัว

สำหรับคุ้งบางกะเจ้า ถือเป็นแหล่งโอโซนใหญ่ในเมืองที่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งในปัจจุบันยังมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และถือเป็นแหล่งผลิตโอโซนลำดับที่ 7 ของโลก เปรียบได้กับปอดของคนกรุงเทพฯ โดยวันที่ 28 มีนาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้คุ้งบางกะเจ้า  รวม 11,819 ไร่ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ บางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง บางกอบัว  บางกระสอบ บางยอและทรงคนอง และเมื่อปี 2549 ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร ไทม์ส (Times) ให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sgc-passion.com/cpbangkachao

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: