ก.อุตฯ ดัน 'อุบลราชธานี' เป็น Bio hub

ก.อุตฯ ดัน 'อุบลราชธานี' เป็น Bio hub

ก.อุตฯ รับ 6 ข้อเสนอเอกชนอีสานใต้ พร้อมเปิดโครงการ E-San Start Up สร้างผู้ประกอบการใหม่ 4.0

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 หรืออีสานใต้ (จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ และ จ.อำนาจเจริญ) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ณ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายณพพงศ์ ธีระวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารจากภาคราชการและเอกชน ร่วมหารือ

โดยนายสมชายฯ ได้รับข้อเสนอจากภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน 2) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี ในพื้นที่ ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในระดับนานาชาติ โดยมีโครงการรถไฟทางคู่และท่าอากาศยานอุบลราชธานีที่สามารถเชื่อมโยงการค้าใน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน 3) โครงการ E-San Start Up เป็นโมเดลในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภาคการค้าและภาคบริการ 4) โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร (Pilot Plant) ซึ่งจะทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 5) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในพื้นที่อีสานใต้ โดยโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่มีความพร้อมในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และ 6) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในพื้นที่อิสานใต้