วธ.เตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการ 18-25 มิ.ย.นี้

วธ.เตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการ 18-25 มิ.ย.นี้
13 มิถุนายน 2561
1,609

วธ.เตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ 18-25 มิ.ย.นี้

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทสังคม ดังนั้น วธ. จึงเห็นว่าข้าราชการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในส่วนของคน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management) โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลตามแนวทางการจัดทำงบประมาณโครงสร้างแผนงาน ตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงมีแนวคิดในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่กระจายงบประมาณลงสู่พื้นที่ในลักษณะที่เป็นบูรณาการ 3 มิติ (Function/Agenda/Area)เน้นการทำงานแบบประชารัฐและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สนองต่อการปฏิรูประบบราชการจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เน้นการเขียนแผนงาน/โครงการซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการส่วนภูมิภาคให้บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ให้บุคลากรในระดับหัวหน้างานมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ มีแนวคิด แสวงหาวิธีการใหม่ๆที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยผู้ฝึกอบรมประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจำนวน 50 คน

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เปิดอบรมวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาบุคลากรกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโทร.0-2209-3587-9

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง