หวังชาติหลุดพ้น '3กับดัก' เร่งขรก.เดินเครื่องไทยแลนด์4.0

หวังชาติหลุดพ้น '3กับดัก' เร่งขรก.เดินเครื่องไทยแลนด์4.0

รัฐบาลมุ่งหวังชาติหลุดพ้น "3กับดัก" เร่งข้าราชการเดินเครื่อง "ไทยแลนด์4.0" ผ่านกลไกประชารัฐ

พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบหมาย น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 250 คน

น.ส.เรณูกล่าว เปิดการสัมมนาว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก คือ ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่รัฐบาลได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐด้วยการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

"ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้ 1.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 2.ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็นสังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์ และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 3.การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการเป็นคนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง และ 4.การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ" น.ส.เรณูกล่าว