โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับนายพล 298 ราย(หน้า2)

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับนายพล 298 ราย(หน้า2)
11 มีนาคม 2560
2,517

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับนายพล 298 ราย

(กลับไปอ่านหน้าแรก) 


๑๔๑. พลตรี บัญชา รักซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
๑๔๒. พลตรี อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
๑๔๓. พลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
๑๔๔. พลตรี ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙
๑๔๕. พลตรี บัณฑิต สุวัฑฒน เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๑๔๖. พลตรี ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๑๔๗. พลตรี พีระพล ปกป้อง เสนาธิการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็น ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
๑๔๘. พลตรี สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการ
ทหารบก เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก
๑๔๙. พลตรี ชนาวุธ บุตรกินรี ผู้อํานวยการสํานักฝึกและศึกษาทางทหาร
กรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก
๑๕๐. พลตรี อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้อํานวยการสํานักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก
๑๕๑. พลตรี ธานินทร์ สุวรรณคดี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
หน้า ๑๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๕๒. พลตรี มานพ แฝดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๕๓. พลตรี วินัย เกตุสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๕๔. พลตรีหญิง รัตตินันท์ นวลสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๕๕. พันเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
๑๕๖. พันเอก สุเทพ นพวิง เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
๑๕๗. พันเอก พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
๑๕๘. พันเอก สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙
๑๕๙. พันเอก ฐิติ ติตถะสิริ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
๑๖๐. พันเอก จตุพร กลัมพสุต เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖
๑๖๑. พันเอก ชัชวาล บูรณรัช เป็น เสนาธิการศูนย์อํานวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า
๑๖๒. พันเอก นภดล ศรีตระกูล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก
๑๖๓. พันเอก นพพร ดุลยา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก
๑๖๔. พันเอก ปัญญา ตุรงค์เรือง เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑๖๕. พันเอก ชัยเดช สุรวดี เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
๑๖๖. พันเอก พิเศษ ศิริเกษม เป็น ผู้อํานวยการสํานักจิตวิทยา กรมกิจการ
พลเรือนทหารบก
๑๖๗. พันเอก ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก เป็น ผู้อํานวยการสํานักการฝึก กรมยุทธศึกษา
ทหารบก
๑๖๘. พันเอก พีรพงศ์ ไวกาสี เป็น ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษา
ทหารบก
๑๖๙. พันเอก พงศ์พันธุ์ สายทิพย์วดี เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผ้บู ังคับบัญชา
๑๗๐. พันเอก ธงชัย รอดย้อย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๑๗๑. พันเอก เจตน์ทัศพงศ์ ทัพวนานต์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๑๗๒. พันเอก วสพล สายเสริมศักดิ์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
หน้า ๑๑
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๗๓. พันเอก สิงหา สุทธิสมณ์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๑๗๔. พันเอก การุณ โพธิ์วิเชียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๕. พันเอก คมณัฐ ป้อมสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๖. พันเอก จักรพงษ์ กระจ่างพุ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๗. พันเอก เฉลิม เรืองทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๘. พันเอก ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๙. พันเอก ธวัชชัย รักอาชีพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๐. พันเอก นริศ ขาวเกตุ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๑. พันเอก เนาวรัตน์ อาจฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๒. พันเอก บรรจุ ตายทอง ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๓. พันเอก ปรีดา บุตราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๔. พันเอก พงษ์เทพ ประกอบศุขราษฎร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๕. พันเอก พร้อมพงศ์ สุทธิวรวรรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๖. พันเอก ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๗. พันเอก ภูมิจิตช์ ภูธรใจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๘. พันเอก มนูญศิริ โสรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๘๙. พันเอก มานพ มาพิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๐. พันเอก เรืองฤทธิ์ บุญยงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๑. พันเอก วชิรา บุญเอี่ยม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๒. พันเอก เศรษฐวัชร์ จันทร์เด่นแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๓. พันเอก สมควร วงษ์เวียงจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๔. พันเอก สรพจน์ เล็บสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๕. พันเอก สีหเดช ดีสนธิโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๖. พันเอก สบรรณ ุ ดวงดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๗. พันเอก อํานาจ จํานงค์ทรง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๘. พันเอก ทศพร รื่นเริงใจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๙๙. พันเอก สุธินันท์ ณ นคร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๐๐. พันเอก อภิชัย ลีละสิริ เป็น ผู้ทรงคุณวฒุ ิกองทัพบก
๒๐๑. พันเอกหญิง ปริยานุช เรืองศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
กองทัพเรือ
๒๐๒. พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
หน้า ๑๒
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๐๓. พลเรือโท สุรพงษ์ อํานรรฆสรเดช รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๔. พลเรือโท อธินาถ ปะจายะกฤตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๕. พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรอื (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๖. พลเรือโท สุธีพงศ์ แก้วทับ รองเสนาธิการทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๗. พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๘. พลเรือโท ปรีชา พงศ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๙. พลเรือโท อารักษ์ แก้วเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๑๐. พลเรือโท นฤดม แป้นเจริญ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๒๑๑. พลเรือโท พลลภ ั ทองระอา เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ
เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๒๑๒. พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๒๑๓. พลเรือโท สมหมาย วงษ์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ
๒๑๔. พลเรือโท เผดิม เนินฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๒๑๕. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๑๖. พลเรือตรี ธีระพงษ์ มูลละ รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๑๗. พลเรือตรี พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก เจ้ากรมวทยาศาสตร ิ ์ทหารเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๒๑๘. พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
หน้า ๑๓
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๑๙. พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมจเรทหารเรือ
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๒๒๐. พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๒๒๑. พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๒. พลเรือตรี ยจุ พิจิตรชุมพล รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๓. พลเรือตรี ทินกร ตัณฑากาศ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๔. พลเรือตรี มงคล สุคนธเคหา รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๕. พลเรือตรี เสริมยศ กุลอาจยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๖. พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๒๒๗. พลเรือตรี ชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๒๒๘. พลเรือตรี นพดล ปญญาโฉม ั เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๒๙. พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๓๐. พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๓๑. พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๒๓๒. พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
๒๓๓. พลเรือตรี เคารพ แหลมคม ผู้อํานวยการสํานักบริการและสิทธิกําลังพล
กรมกําลังพลทหารเรือ เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
๒๓๔. พลเรือตรี โสภณ จงเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
หน้า ๑๔
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๓๕. พลเรือตรี ธีรวัฒน์ ศรีชลา ผู้อํานวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ
กรมพลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
๒๓๖. พลเรือตรี ต่อศักดิ์ วิจิตรโท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ
๒๓๗. พลเรือตรี สมเจตน์ วันหว่าน ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๒๓๘. พลเรือตรี ปรัชญา กุมุท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๒๓๙. พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้อํานวยการสํา นัก กิจการพลเรือ น
กรมกิจการพลเรือนทหารเรอื เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๒๔๐. พลเรือตรี วรรณ์ลบ ทับทิม ผู้อํานวยการศูน ย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๒๔๑. พลเรือตรี ดามพ์ ปิ่นเฉลียว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๒๔๒. พลเรือตรี กฤชพล เรียงเลกจ็ ํานงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๒๔๓. พลเรือตรี ภรเดช คะชา ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๒๔๔. พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริการและสิทธิกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ
๒๔๕. พลเรือตรี วุฒชิัย สายเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๒๔๖. พลเรือตรี เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๔๗. พลเรือตรี วัลลภ บุรารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๔๘. นาวาเอก กิตติคุณ นาคสุก เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๔๙. นาวาเอก ปนต สุขนิจรัญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๐. นาวาเอก ปรีชา สมสุขเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๑. นาวาเอก อภิชาติ สุขเกษม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๒. นาวาเอก โอฬาร ประกอบสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๓. นาวาเอก ธนานพ สิรินิตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
หน้า ๑๕
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๕๔. นาวาเอก กฤษดา ประพฤติธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๕. นาวาเอก ธีระพล พึ่งพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๖. นาวาเอก วิธนรัชต์ คชเสนี เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ
๒๕๗. นาวาเอก วันชัย แหวนทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๘. นาวาเอก สมพงษ์ ภูเวียง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๙. นาวาเอก รณัชย์ เทพวัลย์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๒๖๐. พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๑. พลอากาศโท เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๒. พลอากาศโท บุญเอนก ดวงอุไร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๓. พลอากาศโท ปัทม สุทธิสรโยธิน เจ้ากรมช่างอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๔. พลอากาศโท วันชัย นุชเกษม รองเสนาธิการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๕. พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร รองเสนาธิการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๖. พลอากาศโท สุทัศน์ แสงเดชะ ปลดบั ัญชีทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๗. พลอากาศโท อภิญญา แตงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๘. พลอากาศโท ไกรพล ยั่งยืน เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๒๖๙. พลอากาศโท ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๒๗๐. พลอากาศโท โสภณ น้อยเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๗๑. พลอากาศตรี สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
หน้า ๑๖
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๗๒. พลอากาศตรี ศิริพล ศิริทรัพย์ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๒๗๓. พลอากาศตรี ไพศาล น้ําทับทิม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ
๒๗๔. พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒๗๕. พลอากาศตรี หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ
เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
๒๗๖. พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๗๗. พลอากาศตรี ณรงค์ มุขพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๗๘. พลอากาศตรี ธีรวัตร สามวัง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวฒุ ิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๗๙. พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒๘๐. พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล เสนาธิการกรมช่างอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
๒๘๑. พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ
๒๘๒. พลอากาศตรี ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
๒๘๓. พลอากาศตรี ไชยวัฒน์ กาศโอสถ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๘๔. พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล
กรมกําลังพลทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
๒๘๕. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลัง
บํารุงทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๒๘๖. พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๒๘๗. พลอากาศตรี วรวัฒน์ คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
หน้า ๑๗
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๘๘. พลอากาศตรีหญิง ไพลิน สุประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๘๙. นาวาอากาศเอก มนัส ฤทธิรงค์ เป็น ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒๙๐. นาวาอากาศเอก นัทธี พงษ์แตง เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๙๑. นาวาอากาศเอก ไววิทย์ เสือดี เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช
๒๙๒. นาวาอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหาร
กําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
๒๙๓. นาวาอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๒๙๔. นาวาอากาศเอก จิระศักดิ์ ตั้งใจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๙๕. นาวาอากาศเอก เนตร นาคบาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๙๖. นาวาอากาศเอก พีรเดช เกิดนาวี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๙๗. นาวาอากาศเอก สรธัช กฤตยนันทน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๙๘. นาวาอากาศเอก เอกชัย อินทรพาณิชย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง