โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับนายพล 298 ราย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับนายพล 298 ราย
11 มีนาคม 2560
45,454

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับนายพล 298 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒. พลเอก พนัส แสนสมบัติ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๓. พลโท ณัฐ อินทรเจริญ รองเสนาธิการทหารบก
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๔. พลเรือโท เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือเอก) ๕. พลอากาศโท อรณพ เมนะรุจิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก) ๖. พลโท ณรงค์ อุทะนุต ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๗. พลโท เนรมิตร มณีนุตร์ รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๘. พลโท จิระพันธ์ มาลีแก้ว รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๙. พลโท ถนอม สุภาพร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๑๐. พลโท ราชันย์ จารุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๑๑. พลโท ชัยวัฒน์ จํารัส ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๑๒. พลโท นิตินัย ภีมะโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๑๓. พลโท ภาณุพล บรรณกิจโศภน เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๑๔. พลโท ชมพล อามระดิษ เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๑๕. พลตรี เกรียงไกร สุบิน ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๖. พลอากาศตรี พรต ลีรพันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๗. พลเรือตรี สหพงษ์ เครือเพ็ชร ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๘. พลตรี สมเกียรติ สืบปรุ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๙. พลอากาศตรี ฐิต มะม่วงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลตรี ปรีชา สายเพ็ชร รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม ๒๑. พลตรี วินัย คําชุ่ม ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๒๒. พลตรี ชูศิลป์ งามประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๒๓. พลตรี ปริญญา สถิตนิมานการ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๒๔. พลอากาศตรี สมชาย สังขมณี ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท) ๒๕. พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม ๒๖. พันเอก นพพร มากเมือง เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒๗. พันเอก รักเกียรติ พันธุ์ชาติ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พันเอก สิปปภณ มีแก้ว เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. นาวาอากาศเอก จํารูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๐. พันเอก ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น เป็น ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๓๑. พันเอก นันทวี ณ สงขลา เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. นาวาอากาศเอก ทิพชัย ทิพยุทธ์ เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พันเอก กฤษดา นิยมวิทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พันเอก คมศักดิ์ สาตรพันธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พันเอก จุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พันเอก ฉลองรัฐ แต่งตั้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๗. พันเอก เฉลิมพล สานุสันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พันเอก ชูเดช จันทนวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พันเอก ดนัย บุญตัน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐. พันเอก ศุภชัย อินทรารุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๑. พันเอก ศักดิ์ชัย ขําแป้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พันเอก สรศิริ ปริญญานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๓. พันเอก อนุรักษ์ ทับคล้าย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๔. นาวาเอก กฤติธร ธีรานุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๕. นาวาอากาศเอก ภักดิพงศ์ อุบลรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๖. พันเอกหญิง จรัสพรรณ ทัตตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔๗. พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๘. พลโท จํานงค์ จันพร รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๙. พลโท สมชาย ว่องไวพานิช ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
หน้า ๔
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๕๐. พลโท วชิระ เกียรตินันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๑. พลโท วีระยุทธ ม่วงปิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๒. พลโท นเรศ สุขตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๓. พลโท กิตติภพ มนูญนิมิตร ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๔. พลโท ทรงศักดิ์ สหสมโชค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๕. พลโท ธนะ เชียงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง
๕๖. พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๕๗. พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๕๘. พลโท ปวีณ สิกขะมณฑล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๕๙. พลตรี ศิรัส แก้วสนธิ ผู้อํานวยการสํานักกิจการชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๖๐. พลตรี กฤศมน นาคสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๑. พลตรี นรชัย วงษ์ดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๒. พลตรี รังรักษ์ คําภานุช ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๓. พลตรี ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๔. พลตรี สนธิ นวกุล รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๕. พลตรี ดุษฎี อินทรพล ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
หน้า ๕
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๖๖. พลอากาศตรี ปกรณ์รฐนนท์ ทิพย์พิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๗. พลอากาศตรี นพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๖๘. พลตรี ณัฐพล สมประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๖๙. พลตรี ธีรสาสน์ แสงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๐. พลตรี ภิญโญ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๑. พันเอก วัฒนะ พลจันทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๗๒. พันเอก ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักกิจการชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร
๗๓. พันเอก ศักดา ดีเดชา เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๗๔. นาวาเอก ยงยุทธ สุวรรณปรีดี เป็น ผ้ชู ํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๕. พันเอก พิศนุ พงษ์ศรานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๖. พันเอก นําพล ทองสุก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๗. พันเอก ดํารง สุ่มสังข์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๘. พันเอก ณัฐพงษ์ มงคลนัฎ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๙. พันเอก สุชาติ แดงประไพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๐. พันเอก กฤติกร รัสมิภูตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๑. พันเอก เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๒. นาวาเอก ปัญญา เปรมปรีดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๓. นาวาอากาศเอก ชูฤทธิ์ เกริกสกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๔. นาวาอากาศเอก ไชยเดช จุลเปมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๕. นาวาอากาศเอก ปราการ ฉัตรชัยการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
๘๖. พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๘๗. พลโท วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
หน้า ๖
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๘๘. พลโท กัมพล ดิษฐคําเริง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๘๙. พลโท การุญ รัตนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๐. พลโท โกญจนาท ศุกระเศรณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อตรา ั พลเอก)
๙๑. พลโท นิรุทธ เกตุสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๒. พลโท บรรณวัฒน์ มาโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๓. พลโท พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๔. พลโท มนตรี กําแพงเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๕. พลโท เมตไตรย เจษฎาฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๖. พลโท วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๗. พลโท วิษณุ ไตรภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๘. พลโท อธิวุฒิ เขียนวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๙. พลโท อรุณนิวัช ช้างใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๐. พลโท ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๑๐๑. พลโท สาโรช เขียวขจี ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๑๐๒. พลโท ขัตติยะ อุ่นอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน็ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๓. พลโท พรชัย ขาวสบาย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
หน้า ๗
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๔. พลโท พิชญ์ โชติสุต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๕. พลโท พูนศักดิ์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๖. พลโท สมนึก ฉันทะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๗. พลตรี ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
๑๐๘. พลตรี สายัณห์ สวัสดิ์ศรี รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๑๐๙. พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๑๑๐. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๑๑๑. พลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๑๑๒. พลตรี ประชุม กรุดสาท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๓. พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๔. พลตรี วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๕. พลตรี ชาญชยั ว่านเครือ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๖. พลตรี อํานวย จุลโนนยาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๗. พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๘. พลตรี อุดมวิทย ์ อโนวัลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๙. พลตรี โภชน์ นวลบุญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
หน้า ๘
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๒๐. พลตรี เดชดนัย แสนรักษ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๑. พลตรี สุรศักดิ์ ประชุมญาติ ผู้ชํานาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๒. พลตรี ไกรวัชร ธีรเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๓. พลตรี เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๔. พลตรี ชนาธิป บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๕. พลตรี ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๖. พลตรี ดํารงเทพย์ บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๗. พลตรี ทนง น้ําวล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๘. พลตรี นฤดล ประภาวัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวฒุ ิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๙. พลตรี นิรันดร์ พิพิธกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๐. พลตรี ประสิทธิชัย ชินวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๑. พลตรี รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เปน็ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๒. พลตรี วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๓. พลตรี สุรชัย สินไชย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๔. พลตรี สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักจิตวิทยา กรมกิจการ
พลเรือนทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
๑๓๕. พลตรี สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
หน้า ๙
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓๖. พลตรี ลือเดช แสงชาติ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๑๓๗. พลตรี ศรชัย กาญจนสูตร ผู้บัญชาการศูน ย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์
สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
๑๓๘. พลตรี สุรเดช จารุจินดา ผู้อํานวยการสถาบัน วิจัย วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๑๓๙. พลตรี สุขุม สุขศรี เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑๔๐. พลตรี วันชาติ ผลไพบูลย์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

(อ่านต่อ) 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง