รัฐบาลเผยยอดบริจาคช่วยชาวใต้ ถูกน้ำท่วมกว่า246ล้าน

รัฐบาลเผยยอดบริจาคช่วยชาวใต้ ถูกน้ำท่วมกว่า246ล้าน

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กรณีบ้านเรือนเสียหาย สูงสุดหลังละ 3.2แสน ยอดบริจาคสะสม5-25 ม.ค. กว่า 246,591,800.16 บาท

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้มีการสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายจากเหตุการณ์เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในเบื้องต้น ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 พบว่า มีบ้านเรือนที่เสียหาย จำนวน 9,840 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการเตรียมการช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า เมื่อน้ำลดลงและกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว คณะกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาจึงได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในกรณีบ้านเรือนเสียหาย โดยแบ่งการช่วยเหลือตามสภาพความเสียหายของบ้านเรือน ดังนี้ 1.กรณีเสียหายทั้งหลัง (เสียหายมากกว่า 70 %) ให้จ่ายเงินช่วยเหลือในการสร้างบ้านใหม่ จำนวน 320,000 บาท

2. กรณีบ้านเรือนเสียหายมาก (เสียหาย 30% - 70 %) ให้เงินช่วยเหลือตามความเสียหาย ที่จังหวัดประเมิน หลังคาละไม่เกิน 70,000 บาท 3. กรณีบ้านเรือนเสียหายน้อย (น้อยกว่า 30 %) ให้เงินช่วยเหลือตามความเสียหายที่จังหวัดประเมิน หลังคาละไม่เกิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตามกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จะโอนเงินช่วยเหลือให้กับจังหวัด ตามมูลค่าความเสียหายในแต่ละจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายออมสิน กล่าวว่า กรณีผู้เสียชีวิต กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ 50,000 บาท กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โอนเงินช่วยเหลือฯ ให้ทายาทไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 87 ราย เป็นจำนวนเงิน 4,350,000 บาท โดยยังมีอีก 1 ราย ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ไม่แล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) แจ้งสรุปยอดการรับบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 25 ม.ค.60 ยอดบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นเงิน 3,474,861.86 บาท และยอดบริจาค ณ ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นเงิน 113,500 บาท รวมยอดเงินบริจาคประจำวันที่ 25 ม.ค. 60 เป็นเงิน 3,588,361.86 บาท ทั้งนี้ ยอดบริจาคสะสม ระหว่างวันที่ 5 - 25 ม.ค. 60 จำนวน 246,591,800.16 บาท