คนมีคู่เฮ! สนช.ไฟเขียวกม.ปรับโครงสร้างภาษีบุคคล

คนมีคู่เฮ! สนช.ไฟเขียวกม.ปรับโครงสร้างภาษีบุคคล

ที่ประชุม สนช. เห็นชอบกฎหมายปรับโครงสร้างภาษีบุคคล เผย "คู่สมรส" สามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้น

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) โดยร่างพ.ร.บ.แก้ไขดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวดังนี้ ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาท ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสที่มีเงินได้ 60,000 บาท ค่าลดหย่อนสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาทแต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

ทั้งนี้ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดก ให้หักลดหย่อนได้ 600,000 บาท และในกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้หักลดหย่อนได้ สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท โดยที่ประชุมสนช.ได้ลงมติเอกฉันท์ 191 เสียงเห็นสมควรให้เป็นกฎหมาย