เผยพระราชดำรัส 'รัชกาลที่9' ประกอบ MV เพลงสรรเสริญพระบารมี

เผยพระราชดำรัส 'รัชกาลที่9' ประกอบ MV เพลงสรรเสริญพระบารมี

รายละเอียด พระราชดำรัส "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.19 ประกอบมิวสิควีดีโอ เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

หลังจากมีการเผยแพร่มิวสิควีดีโอ เพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา น่าสนใจว่า พระราชดำรัส "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.19 ประกอบมิวสิควีดีโอ เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และดนตรีโดย อาจารย์ สมเถา สุจริตกุล ทั้งนี้ ความยาวพระราชดำรัส 6 นาที 3 วินาที เผยแพร่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ วันนี้ (14 พ.ย.) หลังเคารพธงชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2519

ความว่า

“ ประชาชน ชาวไทยทั้งหลาย ขอขอบใจท่าน ที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้า และพระราชินี กับลูกๆ ทุกคน ทั้งได้ร่วมมือ สนับสนุนในกิจทุกอย่าง ทำให้เกิดกำลังใจกับเราอย่างมากประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้น ว่าต้องการอะไร เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ ก็ทำให้รู้ใจกัน และสามารถช่วยกันทำ ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ มีจะมีอุปสรรค แม้ความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ ขอเพียงให้ร่วมมือ ร่วมใจกันจริงๆ แต่ทั้งนี้ ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่า สถานการณ์ของประเทศ โดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก

ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนเข้าใจ และเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง เวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากพื้นภูมิประเทศ และจากกำลังงาน กำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ จะได้นำไปสร้างเสริม ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็ว

เพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน ทั้งจะต้องดำเนินการโครงการนั้นๆ ให้สำเร็จผลโดยฉับพลัน จะลังเล หน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆ ไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆ ซึ่งในยามนี้ จะต้องถือเป็นความเสียหาย

ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระ

ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เริ่มจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตา ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดีต่อกัน ที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะไปรวมกันเข้าเป็นความสำเร็จและการพัฒนาถาวร ของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอย

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย จงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตราย และเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง บรรดาลให้แต่ละคนมี กำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังความสามัคคี อันแข็งแกร่ง พร้อมเพรียง สามารถที่จะประกอบกรณียกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธรรมรงค์อิสระภาพอธิปไตย พร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุขของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป

ขอทุกท่านจงประสพแต่ความสุข อิ่มสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ถ้วนหน้ากัน