'เมธี-ปรีชา'เป็นกก.ตุลาการศาลยธ.ผู้ทรงคุณวุฒิ

'เมธี-ปรีชา'เป็นกก.ตุลาการศาลยธ.ผู้ทรงคุณวุฒิ

สนช.เลือก"เมธี - ปรีชา"เป็นกก.ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 36 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่าตุลาการศาลยุติธรรม หลังจากที่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิได้เลือก 4 คน ประกอบด้วย นายเมธี ครองแก้ว อดีตกรรมการป.ป.ช. นายพิภพ อะสีติรัตน์ อดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ นายปรีชา ชวลิตธำรง อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายวรสิทธิ์ โรจนพานิช อดีตกรรมการตุลากการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้เข้ารับการสรรหาทั้งหมด 17 คน

โดยนายกล้าณรงค์ จันทิก สนช.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ได้ชี้แจงรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบประวัติและความประพฤติ จริยธรรมทั้งในส่วนที่เปิดเผยและแบบลับ พร้อมกับขอให้ที่ประชุมสนช.มีการประชุมลับ เพื่อพิจารณารายงานลับเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนที่ประชุมจะมีการลงคะแนนเลือกให้เหลือ 2 คน ผลการลงมติปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือกนายเมธี ครองแก้ว ด้วยเสียง 144 คะแนน และ นายปรีชา ชวลิตธำรง ด้วยเสียง 134 คะแนน เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย

จากนั้นได้ให้ความเห็นชอบวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย พ.ศ....ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....