"เซเว่นฯ" ลดใช้พลังงาน 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 5.4 แสนต้นต่อปี

"เซเว่นฯ" ลดใช้พลังงาน 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 5.4 แสนต้นต่อปี

"เซเว่นฯ" ขานรับนโยบายรัฐบาล ตอกย้ำร้านรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงานกว่า 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 540,000 ต้นต่อปี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนนโยบาย เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่จากทางรัฐบาล "BCG"  หรือ Bio-Circular-Green Economy ในการสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร โดยพัฒนานวัตกรรมการลดใช้พลังงานภายในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานให้กับโลก

"เซเว่นฯ" ลดใช้พลังงาน 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 5.4 แสนต้นต่อปี

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การทำงานด้านความยั่งยืน โดยนำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 หรือ Bio-Circular-Green Economy การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี รวมถึงการนำพลังงาน กลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียน มาปรับใช้ทั้งในเรื่องของการออกแบบร้านและบริหารจัดการร้าน เซเว่นฯ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ภายใต้กลยุทธ์ "ร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง" ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

"เซเว่นฯ" ลดใช้พลังงาน 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 5.4 แสนต้นต่อปี

โดยตลอดปี 2565 ซีพี ออลล์ ได้พัฒนานวัตกรรมประหยัดพลังงานภายในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ภายใต้นโยบาย เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) ส่งผลให้ร้านเซเว่นฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงรวมกว่า 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 23,328 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) หรือเปรียบเทียบการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 542,511 ต้น โดยปัจจัยหลักในการออกแบบร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. Inverter Air Conditioner 

การใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้รับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาวจาก กฟผ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของระบบอินเวอร์เตอร์ สามารถลดการใช้พลังงาน 14,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/สาขา/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 6.22 tCO2e /สาขา/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 144 ต้น/ปี

2. High Efficiency Vault Room 

การใช้ตู้แช่ประสิทธิภาพสูงที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ช่วยให้มีการใช้พลังงานลดลง 2,544 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/สาขา/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1.10 tCO2e /สาขา/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 25 ต้น/ปี

3. LED Light

การใช้หลอด LED 12.5 วัตต์ 2,300 ลูแมน ช่วยประหยัดพลังงานกว่าหลอด LED ทั่วไป สามารถลดการใช้พลังงาน 15,888 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/สาขา/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 6.86 tCO2e /สาขา/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 159 ต้น/ปี

"เซเว่นฯ" ลดใช้พลังงาน 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 5.4 แสนต้นต่อปี

4. Solar Rooftop

การติดตั้งแผงระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียนนำกลับมาใช้งานภายในร้าน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10.37 tCO2e /สาขา/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 241 ต้น

5. EV Charging Station

การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ปัจจุบันมี 24 จุด ซึ่งเป็นความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) และบจก เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) 

6. EV Bike for 7-Delivery

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับส่งสินค้า ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศ ปัจจุบันเริ่มต้นใช้งานแล้วกว่า 700 คัน

7. Centralized Open Showcase

การใช้ตู้แช่เย็น 2 เครื่องต่อคอยล์ร้อน 1 เครื่อง ลดการใช้พลังงาน 11,664 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/สาขา/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 5.04 tCO2e /สาขา/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 117 ต้น

8. Furniture Design from Recycled Materials

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล สำหรับร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดของเสียในกระบวนการอุตสาหกรรมและมลพิษจากการเผาขยะ

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ พร้อมมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างจิตสำนึกในการให้ความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องรองรับกับเป้าหมายของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 ตามปณิธานองค์กร "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน"

"เซเว่นฯ" ลดใช้พลังงาน 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 5.4 แสนต้นต่อปี "เซเว่นฯ" ลดใช้พลังงาน 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 5.4 แสนต้นต่อปี "เซเว่นฯ" ลดใช้พลังงาน 54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 5.4 แสนต้นต่อปี