"สนามบินดอนเมือง" อาคารใหม่ถล่ม เปิดชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลใน 30 วัน

"สนามบินดอนเมือง" อาคารใหม่ถล่ม เปิดชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลใน 30 วัน

จากเหตุการณ์ที่อาคารบริการนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ "สนามบินดอนเมือง" เกิดเหตุกำแพงพังถล่มลงมา ล่าสุด มีคำสั่งจาก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ เร่งรายงานผลใน 30 วัน

จากเหตุการณ์ที่อาคารบริการนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ "สนามบินดอนเมือง" เกิดเหตุกำแพงพังถล่มลงมา ล่าสุด มีคำสั่งจาก กระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมือง พังถล่ม ซึ่งมีใจความสำคัญว่า 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "สนามบินดอนเมือง" ระทึก เปิดคลิปนาทีฝนตกหนักก่อนอาคารส่วนต่อเติมพังถล่ม

- พิษพายุฤดูร้อน ถล่ม "สนามบินดอนเมือง" อาคารพังเสียหาย ไม่มีผู้บาดเจ็บ

- “ศักดิ์สยาม” สั่ง ทอท.เร่งตรวจสอบ หลังอาคารกรุ๊ปทัวร์ดอนเมืองถล่ม

 

ด้วยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เกิดพายุฝนบริเวณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (สนามบินดอนเมือง) จนเป็นเหตุให้กำแพงอาคาร Sevice Hall ซึ่งเป็นอาคารใหม่ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ ติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศด้านทิศเหนือ ถล่มลงมา ซึ่งอาคารดังกล่าว เป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังไม่เปิดให้บริการ และมีระยะเวลารับประกันผลงานถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

 

 

เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับนำมาเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมือง พังถล่ม โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1.องค์ประกอบ

1.1 รองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง (นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน) ประธานกรรมการ

1.2 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม กรรมการ

1.3 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม กรรมการ

1.4 รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรรมการ

1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร กรรมการ

1.6 ผู้แทนสภาสถาปนิก กรรมการ

1.7 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการ

1.8 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ

 

1.9 ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ

1.10 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) กรรมการและบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการและเลขานุการ

 

2.หน้าที่และอำนาจ

2.1 ตรวจสอบสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องและแบบรายละเอียด มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร Sevice Hall ท่าอากาศยานดอนเมือง และวิเคราะห์ข้อเท็จจริง/สาเหตุของการถล่มของกำแพงอาคารดังกล่าว ตามหลักวิศวกรรมและความรับผิดชอบตามมาตรฐานการบริหารงานก่อสร้าง

2.2 ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทาง แผนงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำไปกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างแก้ไขอาคาร Service Hall ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปลอดภัย ตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม โดยจะต้องดำนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือในกรณีที่การแก้ไขมีความจำเป็นต้องแล้วเสร็จภายหลักจากระยะเวลาประกันผลงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องมีกระบวนการผูกผันที่เป็นนิติกรรมสัญญาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ

2.3 นำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลการวิเคราะห์ในข้อ 2.1 - 2.2 มาถอดบทเรียนและจัดทำคู่มือการก่อสร้าง การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างกำแพงอาคารในลักษณะเดียวกันกับกำแพงของอาคาร Service Hall เพื่อให้ท่าอากาศยานทุกแห่งนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต

2.4 ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้มีอำนาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่

2.5 ให้รายงานผลการดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบและพิจารณาสั่งการ โดยในส่วนของการดำเนินการตามข้อ 2.1 - 2.2 ให้รายงานผลภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ส่วนการดำเนินการในข้อ 2.3 ให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

 

"สนามบินดอนเมือง" อาคารใหม่ถล่ม เปิดชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลใน 30 วัน

 

"สนามบินดอนเมือง" อาคารใหม่ถล่ม เปิดชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลใน 30 วัน