ราชกิจจาฯ ออกประกาศ หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไข ยกเว้น "ภาษีคริปโท"

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไข ยกเว้น "ภาษีคริปโท"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 424) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

วันที่ 1 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 424) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (104) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 380 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การคำนวณผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซี หรือ โทเคนดิจิทัล ซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และเมื่อได้เลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างใดแล้ว ให้ใช้วิธีการทางบัญชีนั้นในการคำนวณผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนชีหรือโทเคนดิจิทัลดังกล่าวตลอดปีภาษี

ราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทคนดิจิทัลคงเหลือในวันสุดท้ายของปีภาษีจากการคำนวณ โดยใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปตามรรคหนึ่ง ให้ถือราคานี้เป็นราคาทุนสำหรับคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัลคงเหลือยกมาสำหรับปีภาษีถัดไปด้วย

ข้อ 2 ผู้มีเงินได้จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดทำบัญชีเพื่อแสดงรายการผลกำไรและผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล และเก็บรักษารายการดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการไว้เป็นหลักฐานพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ โดยให้มีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อย่อของคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล
(2) วันที่และเวลาที่โอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล
(3) ประเภทรายการธุรกรรม
(4) ปริมาณคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่ทำการโอน
(5) ราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่ทำการโอน
(6) มูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่คำนวณตาม (4)และ (5) ในหน่วยบาท
(7) ค่าธรรมเนียมการโอนคริปโทเคอร์เรนชีหรือโทเคนดิจิทัลในหน่วยบาท
(8) ต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

เก็บภาษีคริปโท ภาษีคริปโท

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา