กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางวัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีพระประสงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 เม.ย.65) ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพของสัตว์เบื้องต้น พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

ในวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดอุดรธานี มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงให้ความสนใจนำสุนัขและแมวเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 136 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน 106 ตัว

การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มีนาคม และวันที่ 2 เมษายน นี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 752 ตัว เพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ และตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายมาสู่คนได้อีกต่อไป นับเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า