กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยทรงวางรากฐานของการพัฒนาประเทศในการรณรงค์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และควบคุมการเกิดโรคระบาดร้ายแรงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่อาจเป็นพาหะนำโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตมาสู่คนและสัตว์ด้วย

วันนี้(31 มี.ค.65) เวลา 9.50 น. ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 

  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด

ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชน และเป็นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จำนวนผู้เสียชีวิตและสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงมาอย่างต่อเนื่อง

ทันทีที่ได้เสด็จถึงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน 4 ตัว เป็นเพศผู้จำนวน 2 ตัว และเพศเมียจำนวน 2 ตัว ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปของสัตว์ พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด และสัตว์เลี้ยงของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก 

สำหรับวันนี้ มีสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมจำนวน 144 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมจำนวน 124 ตัว นอกจากนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนที่มารับบริการในวันนี้ด้วย เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลในชุมชนได้ทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธี 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด

จากความสำคัญของการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงทั้งในคนและสัตว์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการพัฒนาด้านสุขอนามัยของประเทศ และสภาพความเจริญของสังคมในการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยง ประกอบกับพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด 

ทำให้หลายภาคส่วนล้วนให้ความตระหนักถึงความปลอดภัย และร่วมกันดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการดำเนินโครงการฯ ก้าวสู่ในระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2568 การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพตามแนวพระนโยบายที่ทรงกำหนดไว้ สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2573 นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ วัดป่าบ้านตาด