กยศ. 2565 เปิดให้กู้ยืมเงินพรุ่งนี้ (1 เม.ย.) เช็กเลยรายละเอียด - ขั้นตอน

กยศ. 2565 เปิดให้กู้ยืมเงินพรุ่งนี้ (1 เม.ย.) เช็กเลยรายละเอียด - ขั้นตอน

กยศ. แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มเปิดระบบให้กู้ยืมในวันพรุ่งนี้ 1 เมษายน 2565 เช็กเลยรายละเอียด - ขั้นตอน

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะเริ่มเปิดระบบให้กู้ยืมเงินในวันพรุ่งนี้ 1 เมษายน 2565 เช็กเลยรายละเอียด ขั้นตอน

 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงแนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) และแนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

 

ได้มีมติเห็นชอบกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กองทุนจึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป

 

ภาคเรียนที่ 1

 

1. สถานศึกษาบันทึกปฏิทินการศึกษา (เฉพาะสถานศึกษาระตับอุตมศึกษา) ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร และรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565)

2. ผู้กู้ยืมเงินลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect / ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (OSU) (กำหนดเวลา 1 เม.ย.- 31 ก.ค. 2565)

3. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 เม.ย.- 31 ก.ค. 2565)

4. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 เม.ย. - 31 ส.ค. 2565)

5. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 เม.ย. - 31 ส.ค. 2565)

6. ผู้กู้ยืมงินรายใหม่/รายก่ ยื่นแบบยืนยันการเบีกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม (กำหนดเวลา 1 เม.ย. - 31 ส.ค. 2565)

7. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (กำหนดเวลา ไม่เกินวันที่ 15 ก.ย. 2565)

 

 

ภาคเรียนที่ 2

 

1. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ยตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 ก.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566)

2. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม (กำหนดเวลา 1 ก.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566)

3. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริทารและจัดการเงินให้กู้ยืม (กำหนดเวลา ไม่เกินวันที่ 15 ก.พ. 2566)

 

ภาคเรียนที่ 3

 

1. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566)

2. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม (กำหนดเวลา 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566)

3. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (กำหนดเวลา ไม่เกินวันที่ 15 เม.ย. 2566)

 

*สำหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาคเรียน

 

สำหรับสถานศึกษาแบบอาเซียน

 

ภาคเรียนที่ 1

 

1. สถานศึกษาบันทึกปฏิทินการศึกษา (เฉพาะสถานศึกษาระตับอุดมศึกษา) ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร และรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565)

2. ผู้กู้ยืมงินลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect / ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบติจิทัส (DSL) (กำหนดเวลา 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2565)

3. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2565)

4. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2565)

5. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2565)

6. ผู้กู้ยืมงินรายใม่/รายเก่า ยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม (กำหนดเวลา 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2565)

7. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (กำหนดเวลา ไม่เกินวันที่ 15 พ.ย. 2565)

 

ภาคเรียนที่ 2

 

1. สถานศึกษาบันทึกคำใข้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 พ.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

2. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม (กำหนดเวลา 1 พ.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

3. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (กำหนดเวลา ไม่เกินวันที่ 15 เม.ย. 2566)

 

ภาคเรียนที่ 3

 

1. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน (กำหนดเวลา 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566)

2. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม (กำหนดเวลา 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566)

3. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแขบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัตการเงินให้กู้ยืม (กำหนดเวลา ไม่เกินวันที่ 15 ก.ค. 2566)

 

*สำหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาคเรียน

 

1. แนวปฏิบัติการตำเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

 

1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานของสถานศึกษา

 

การเตรียมการก่อนการให้กู้ยืม

 

1) สถานศึกษาบันทึกข้อมูลภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนดในระบบ DSL ตังนี้

  • บันทึกปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ทุกภาคเรียน (เฉพาะสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)
  • บันทึกค่าใช้จ่ายหรืออัตราค่าเล่าเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษามีประกาศเรียกเก็บ ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา
  • บันทึกสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน เช่น สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ พักการเรียน หรือ ลาออก

 

การดำเนินการระหว่างการให้กู้ยืม

 

2) สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมงิน ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กองทุนกำหนด รวมถึง ระดับการศึกษา หลักสูตร ชั้นปี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สำนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ของผู้กู้ยืมเงินทุกรายภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด


3) สถานศึกษาบันทีกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน ตามจำนวนเงินที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้กู้ยืมเงิน (ตามใบเสร็จรับเงิน) แต่ไม่กินชอบเขตที่กองทุนกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้กู้ยืมเงินยืนยันยอดในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมทุกภาคเรียนภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

4) สถานศึกษาต้อง Scan สัญญากู้ยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบที่ลงนายครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในระบบ DSL และจัดส่งเอกสารให้ผู้บริหารและจัดการงินให้กู้ยืม ภายในระยะวลาที่กองทุนกำหนด

 

1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานของผู้กู้ยืมเงิน

 

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

 

1) ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect / ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) (ดำเนินการครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับ Login ระบU DSL)

2) ยื่นแบบคำขอกู้ยืมงินผ่านระบบ DSL และเอกสารประกอบที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สำเนาบัตรประชาขนของผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก) โดยจะต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องก่อนส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

3) ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมงิน และต้องการกู้ยืมเงินในแต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการยื่นแบบ ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

4) บันทึกจำนวนเงินและยืนยันยอตการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ลงนามในแบบเบิกเงินที่สถานศึกษาพร้อมผู้แทนโตยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก) ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

5) บันทึกสัญญาและลงนามในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินที่สถานศึกษา พร้อมกับผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก) ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนดในระบบ DSL

 

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี

 

1) ลงทะเบียนขอรหัสเข้าไข้งาน กยศ. Connect / ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) (ดำเนินการครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับ Login ระบบ DSL)

2) ผู้กู้ยืมงินรายเก่าที่ต้องการกู้ยืมเงินในแต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

3) บันทึกจำนวนเงินและยืนยันยอดการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินที่สถานศึกษา พร้อมผู้แทนโตยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก) ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

 

2. แนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

 

2.1 สถานศึกษาบันทึกข้อมูลนำส่งเอกสาร เช่น เอกสารประกอบคำขอกู้ยืมเงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมจัดทำทะเบียนคุมแฟัมและทะเบียนนำส่งเอกสารผ่านระบบ DSL ในเมนูตัวแทนและการจัดการเอกสาร

 

2.2 อกสารที่ต้องนำส่งประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

 

1) สัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารประกอบสัญญา โดยผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชองผู้กู้ยืมเงิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)

 

2) แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมของแต่ละภาคเรียนซึ่งลงลายมือชื่อแบบเดียวเหมือนกับสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมเอกสารประกอบแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม โดยผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)


2.3 เมื่อสถานศึกษาดำเนินการจัดเรียงและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จัดส่งเอกสารไปยังผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืมตามที่อยู่ ดังนี้

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

2.4 สำหรับการจัดส่งเอกสารในภาคการศึกษาต่อไป หรือปีการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือย้ายสถานศึกษานั้น ทางกองทุนฯ กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินทำสัญญาฉบับเตียว จึงให้ปฏิบัติข้อ 2.1 - 23 (ยกเว้น 2.2 หัวข้อ 1)

หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีความจำเป็นต้องส่งแบบยืนยันการเบิกเงินหลายๆ ภาคการศึกษามาพร้อมกัน (ส่งล่าช้า) ให้แยกเอกสารแต่ละภาคการศึกษา และช้ทะเบียนนำส่งเอกสาร แยกชุดส่งให้กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อตำเนินการต่อไป

 

2.5 เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารประกอบการกู้ยืมทุกชนิด เมื่อธนาคารได้รับแล้วจะไม่มีการส่งกลับคืน ไม่ว่าเอกสารจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หากพบว่าส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่บันทึกบนระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ระบบจะแสดงข้อมูลแฟ้มเอกสารนำส่งที่ไม่ครบถ้วนผ่านหน้าจอระบบให้สถานศึกษารับทราบ และต้องดำเนินการส่งเอกสารไปยังธนาคารให้ศรบถ้วน ตามที่อยู่ในข้อ 2.3

 

2.6 หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา สามารถติดต่อได้ดังนี้

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส่วนงาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8699 หรือส่วนงานตรวจสอบ
สัญญา เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8605 - 7 และ 0 2208 8635 - 6

2) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 089 811 8260 และ 0 2650 6999 ต่อ 1160, 1163, 5154

 

3. การโอนเงินค่เล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษา และการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมเงิน

 

3.1 การโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษา

 

กองทุนฯ จะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา ภายหลังจากธนาคารตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบ โตยจะโอนเงินให้ทุกวันที่ 5 ,15 และ 25 ของเดือน

 

3.2 การโอนค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงิน

 

กองทุนฯ จะโอนค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษายืนยันการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่ถูกต้อง และครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็วหากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมตังกล่าว ภายใน 30 วัน กองทุนฯจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินในเดือนที่สอง

 

ที่มา www.studentloan.or.th