ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จ

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

วันนี้ (30 มี.ค.65) เวลา 17.28 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช และคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นอาคารศูนย์การแพทย์ จำนวน 25 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 

เพื่อเป็นอาคาร ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร ทดแทนกลุ่มอาคาร 3 หลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี จนเกิดความทรุดโทรมและแออัด และเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่า “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” มีความหมายว่า “อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา” 

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 

สำหรับอาคาร ฯ แห่งนี้ เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายใน โดยให้บริการผู้ป่วยนอก ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง อาทิ ด้านอายุรกรรม ด้านประสาทวิทยา ด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอน ด้านต่อมไร้ท่อ ด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา อย่างเบ็ดเสร็จ

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ส่วนงานบริการผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรม จิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา ออโธปิดิกส์ รังสีรักษา รวมทั้งให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ และหอผู้ป่วยวิกฤต นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่าง ๆ อาทิ

ศูนย์หทัยวิทยา ศูนย์วักกะวิทยา ศูนย์รังสีวินิจฉัย และศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ถือเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ 500,000 คนต่อปี และผู้ป่วยในได้ 20,000 คนต่อปี

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน  

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ สมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร ฯ 

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รวมทั้งเงินจากการจัดหาทุนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคาร ฯ ทั้งสิ้น 6,093,237,614.56 บาท (หกพันเก้าสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสี่บาท ห้าสิบหกสตางค์)

และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 709,850,500 บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

และเงินรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าว ทำให้มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล อาทิ

เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MR-LINAC) ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้น เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุด 

การที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร ฯ รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลสำหรับอาคารนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร ทำให้ผู้ใช้บริการได้ยังประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และการวินิจฉัยโรคที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชมภาพชุด ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา