ประกันสังคม ไม่ทอดทิ้งกัน หากลูกจ้าง ตาย หรือสูญหาย ในระหว่างการทำงาน

ประกันสังคม ไม่ทอดทิ้งกัน หากลูกจ้าง ตาย หรือสูญหาย ในระหว่างการทำงาน

ประกันสังคมไม่ทอดทิ้งกัน หากลูกจ้างเกิดอันตราย จนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตหรือสูญหายในระหว่างการทำงาน ผู้มีสิทธิสามารถรับค่าทดแทนได้ตามกฎหมาย

การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อร่างกายและชีวิต หรือการทำงานที่ห่างไกล อาจจะทำให้ลูกจ้างเกิดอันตราย จนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตหรือสูญหายในระหว่างการทำงานได้ ซึ่งหากลูกจ้างตายหรือสูญหายในระหว่างการทำงาน คำถามที่ตามมาคือ ใครจะมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามกฎหมาย ซึ่งผู้สิทธิตามกฎหมายจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยผู้มีสิทธิจะได้รับค่าทดแทน ต่อเมื่อลูกจ้างตายหรือสูญหายไปในระหว่างการทำงาน หรือปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้าง หรือการที่ลูกจ้างสูญหายไปในระหว่างการเดินทาง โดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าประสบอันตรายและถึงแก่ความตาย ซึ่งผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนตามกฎหมาย มีดังนี้

  • มารดา 
  • บิดาตามกฎหมาย
  • สามีหรือภรรยาตามกฎหมาย
  • บุตรอายุไม่ถึง 18 ปี 
  • บุตรที่ยังเรียนอยู่ไม่ถึงปริญญาตรี
  • บุตรอายุ 18 ปีขึ้นไป และทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือน
  • บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน หลังจากลูกจ้างตายหรือสูญหาย

หากไม่มีบุคคลข้างต้น ให้ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเป็นผู้มีสิทธิ แต่อยู่ในอุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหาย

และนอกจากค่าทดแทน สำนักงานประกันสังคม จ่ายค่าทำศพ แก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง 5 หมื่นบาท เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบ หรือติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ WEBSITE : สำนักงานประกันสังคม, Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, Instagram: sso_1506, Twitter: @sso1506, YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง), LINE : @SSOTHAI และ TikTok : @SSONEWS1506

ประกันสังคม ไม่ทอดทิ้งกัน หากลูกจ้าง ตาย หรือสูญหาย ในระหว่างการทำงาน