กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิโรคไตฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิโรคไตฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ วังสระปทุม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิโรคไตฯ

วันนี้ (29 มี.ค.65) เวลา 08.56น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ต่อจากนั้น ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565  

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิโรคไตฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิโรคไตฯ