‘กรมสมเด็จพระเทพ’ ทรงติดตามงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

‘กรมสมเด็จพระเทพ’ ทรงติดตามงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

"กรมสมเด็จพระเทพ" ทรงติดตามงาน "โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง" ของ "มูลนิธิชัยพัฒนา" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

161649448977

วันนี้ (23 มี.ค.64) เพจ มูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่ภาพและข้อความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม เพื่อทรงติดตามงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา

161649449132

มีผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน โดยได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบและพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวและพืชอินทรีย์ในสภาพนาขั้นบันได การผลิตพืชผักอินทรีย์ การผลิตปัจจัยเพื่อรองรับการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ การบริหารจัดการสินค้าทรัพย์-ปัน และการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวและกระบวนการผลิตข้าว ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มสมาชิกโรงสีข้าวของโครงการฯ

161649449276

ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน โดยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายทรัพย์-ปันขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรตามมาตรฐาน GAP และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร การศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไทย และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสม.สำหรับการผลิตเห็ดหลินจือตลอดทั้งปี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้แอพพลิเคชั่นในการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อม ช่วยลดปัญหาการปนเปื้อน 

161649449194

รวมถึงเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตเห็ดหลินจือ ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนี้มีความละเอียดและแม่นยำ สามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดหลินจือ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และเป็นต้นแบบของการผลิตเห็ดชนิดอื่นนอกฤดูกาลเพาะปลูกได้อีกด้วยโอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเครือข่ายของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา และชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยมูลนิธิชัยพัฒนา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย

161649449373

161649449369

161649449183

161649449456

161649449336

161649449029

161649449263