ย้ายด่วน! "ปัญญา จินดาวงศ์" นายอำเภอสิงหนคร ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง

ย้ายด่วน! "ปัญญา จินดาวงศ์" นายอำเภอสิงหนคร ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง

ย้ายด่วน นายปัญญา จินดาวงศ์ นายอำเภอสิงหนคร ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง ปมออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้พ่อค้ายาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคำสั่งย้าย นายปัญญา จินดาวงศ์ นายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หลังตกเป็นข่าวออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้กับพ่อค้ายาเสพติด และ ปัญหาการบุกรุกเขตโบราณเขาแดง ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

โดยเนื้อหาในหนังสือความว่า คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 553/2565 เรื่อง ให้ช้าราชการช่วยราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นติน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงให้ นายปัญญา จินดาวงค์ ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงชลา ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ลงชื่อ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

ย้ายด่วน! "ปัญญา จินดาวงศ์" นายอำเภอสิงหนคร ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง