แชร์ว่อน ยกเลิกจ่ายเงินบำนาญให้ข้าราชการ ล่าสุด คลังฯชี้แจงแล้ว

แชร์ว่อน ยกเลิกจ่ายเงินบำนาญให้ข้าราชการ ล่าสุด คลังฯชี้แจงแล้ว

แชร์ว่อนโซเชียล ยกเลิกจ่ายเงินบำนาญให้ข้าราชการ ล่าสุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงแล้วจริงหรือไม่

ตามที่มีข้อความแจ้งในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลังอนุมัติให้ ยกเลิกจ่ายเงินบำนาญให้ข้าราชการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

 

กรณีข้อความที่ระบุว่า กระทรวงการคลัง ลดเงินหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญของข้าราชการบำนาญ นั้น ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า "ไม่เป็นความจริง" ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญแต่อย่างใด

 

อีกทั้ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่าบำนาญไว้ว่า หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน กล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th หรือโทร 02 1277000

 

แชร์ว่อน ยกเลิกจ่ายเงินบำนาญให้ข้าราชการ ล่าสุด คลังฯชี้แจงแล้ว

 

สรุปคือ : ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญแต่อย่างใด