"ยื่นขอรับเงินทำศพผู้สูงอายุ" 3,000 บาท ครอบครัว-ญาติต้องทำอย่างไรบ้าง

"ยื่นขอรับเงินทำศพผู้สูงอายุ" 3,000 บาท ครอบครัว-ญาติต้องทำอย่างไรบ้าง

เช็ควิธี "ยื่นขอรับเงินทำศพผู้สูงอายุ" 3,000 บาท ภายหลังจากที่ ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 172.36 ล้านบาทเพื่อเป็น "เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ" ตามประเพณี

เช็ควิธี "ยื่นขอรับเงินทำศพผู้สูงอายุ" 3,000 บาท ภายหลังจากที่ ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 172.36 ล้านบาทเพื่อเป็น "เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ" ตามประเพณี รายละ 3,000 บาทในปี 2564 เพิ่มเติมจำนวน 57,455 คนตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.64 มีจำนวนผู้สูงอายุเสียชีวิตสูงถึง 127,168 คน ซึ่งมากกว่าจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 69,713 คน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบดังกล่าว

 

การขอรับ "เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ" ตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

 

1) ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2) สัญชาติไทย

3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4) ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

 

โดยผู้ยื่นคำขอ (ครอบครัวผู้เสียชีวิต ญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ) จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ เช่น ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรอง บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ (เพื่อโอนเงิน)

 

กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

 

CR : เฟซบุ๊ก : รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล