"ธนาคารออมสิน" เงินฝากดีมีเฮ ดอกเบี้ยปัง ไม่เสียภาษี ใครๆ ก็ฝากได้ เช็คเลย

"ธนาคารออมสิน" เงินฝากดีมีเฮ ดอกเบี้ยปัง ไม่เสียภาษี ใครๆ ก็ฝากได้ เช็คเลย

"ธนาคารออมสิน" เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ดอกเบี้ยปังฝากไม่ถึงปีได้ดอกเบี้ย แถมไม่เสียภาษี เริ่มฝากได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะรับฝากครบวงเงิน

"ธนาคารออมสิน" เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ดอกเบี้ยปังฝากไม่ถึงปีได้ดอกเบี้ย แถมไม่เสียภาษี เริ่มฝากได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะรับฝากครบวงเงิน

 

 

 

 

จุดเด่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 "ธนาคารออมสิน"

 

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

 

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก 
 • อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี

 

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก

 

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 10 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 10 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

 

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

 

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.40 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.40 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.30 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.30 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ  ร้อยละ 0.30 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.30 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.30 ต่อปี

 

คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

 • ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

 

เมื่อครบระยะเวลาฝาก

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 

การเปิดบัญชีเงินฝาก คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

2. นิติบุคคลทุกประเภท

 

"ธนาคารออมสิน" เงินฝากดีมีเฮ ดอกเบี้ยปัง ไม่เสียภาษี ใครๆ ก็ฝากได้ เช็คเลย

 

CR : ธนาคารออมสิน

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์