อัปเดต! จ่าย "เงินเยียวยา" พร้อมให้ยืมเงิน คนละ 1 แสน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

อัปเดต! จ่าย "เงินเยียวยา" พร้อมให้ยืมเงิน คนละ 1 แสน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

ตรวจสอบอัปเดต! จ่าย "เงินเยียวยา" เกษตรกร พร้อมให้ยืมเงิน คนละ 1 แสน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

มอบเงินช่วยเกษตรกร หรือ "เงินเยียวยา" ผู้เลี้ยงวัวติดโรคลัมปีสกิน พื้นที่ จ.ขอนแก่น เป็นเงินกว่า 78 ล้านบาท พร้อมมีโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ให้เกษตรกร "ยืมเงิน" ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ คนละ 1 แสนบาท เพื่อยกระดับการสร้างรายได้

 วันนี้ 7 มีนาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค–กระบือ และมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

พร้อมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกร ทั้งยังได้มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจำนวน 27 ตัวให้แก่เกษตรกร นำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกและชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 10,886 ตารางกิโลเมตรจำนวน 26 อำเภอ 198 ตำบลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือจำนวน 56,244 รายแบ่งเป็นโคเนื้อจำนวน 287,429 ตัว โคนมจำนวน 39,661 ตัว กระบือจำนวน 45,230 ตัว รวมมีเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค–กระบือ จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกินในโค-กระบือทั้ง 26 อำเภอมีโค-กระบือป่วยสะสมจำนวน 33,292 ตัว รักษาหายสะสม 28,960 ตัว ตายสะสม 4,261 ตัว

อัปเดต! จ่าย "เงินเยียวยา" พร้อมให้ยืมเงิน คนละ 1 แสน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปีสกินในโค และจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ขอนแก่นจำนวน 3 ครั้ง

โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกร 3,867 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,757,000 บาท โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โอนเงินทดรราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกินจังหวัดขอนแก่นจำนวนไปแล้ว 3,627 รายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 78,665,000 บาท พร้อมโอนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติต่อไปและยังคงรอเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 240 รายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,092,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าวันนี้เป็นการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่วัวเป็นโรคลัมปีสกินโดยมอบทั้งสิ้น 78.6 ล้านบาท ซึ่งขณะมอบไปแล้วเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นวันที่เกษตรกรรอคอยและพอใจโดยนายกรัฐมนตรี กำชับว่าเงินก้อนนี้เกษตรกรจะได้นำไปเลี้ยงวัวต่อหรือทำกินอย่างอื่นก็ได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินให้กับทาง ธกส. อีก 3 หมื่นล้านบาท เป็นโครงการสานฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้ของเกษตรกร ซึ่งให้เงินเกษตรกรยืมคนละ 1 แสนบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แต่ใช้เป็นคนค้ำประกัน 2 คนรวมแล้ว 3 คนต่างคนค้ำได้ 3 แสนบาท จะทำอาชีพอะไรก็ได้ ทั้งการเกษตรประมงและปศุสัตว์แต่สิ่งสำคัญที่สุด ต้องเน้นว่าขายให้ใครราคาเท่าไหร่ที่ไหนโดยเงินก้อนนี้ให้ยืม 3 ปี และเกษตรกรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนใครหลอกและเมื่อขายไปแล้วต้องไม่ขาดทุนด้วย