"กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" ดอกเบี้ย 0% ยื่นกู้ได้แล้วถึง 31 ส.ค.65

"กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" ดอกเบี้ย 0% ยื่นกู้ได้แล้วถึง 31 ส.ค.65

กระทรวงแรงงาน เปิด "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" ปี 65 ดอกเบี้ย 0% 12 งวด ต่อเนื่องปีที่ 3 เริ่มยื่นคำขอได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายเร่งด่วน ในการกระตุ้น ส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทางเลือกอาชีพอิสระ และการรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน ตามมาตรการ "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" ประจำปี 2565

โดยในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืม จำนวน 5,000,000 บาท พร้อมมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อปี (จากเดิมร้อยละ 3) ในงวดที่ 1 -12 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับ แรงงานนอกระบบ ที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

“นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและห่วงใยพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่ต้องการทำงาน มีรายได้ และยังมีศักยภาพ แต่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกำชับกระทรวงแรงงานดูแลช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม ทั่วถึงเพื่อให้สามารถก้าวต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์โควิด–19” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

 

"กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" ดอกเบี้ย 0% ยื่นกู้ได้แล้วถึง 31 ส.ค.65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียน สำหรับให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตหรือใช้ขยายการผลิต สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกรมการจัดหางาน ในการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพแรงงานกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

คุณสมบัติของผู้กู้ "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน"

  • ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
  • มีผลการดำเนินการ
  • มีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล

ประเภทบุคคล

ต้องมีทรัพย์สิน หรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี

ประเภทกลุ่มบุคคล

จะต้องมีผู้นำกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า10,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

โดยผู้ที่สนใจกู้ยืมเงิน "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694