นิวไฮ! "โควิด-19" ปราจีนบุรี พุ่งกระฉุดพรวดวันเดียวแตะ 324 ราย

"โควิด-19" ปราจีนบุรี พุ่งกระฉุดพรวดวันเดียวแตะ 324 ราย มาจากคลัสเตอร์ใหม่ตลาดสด โรงงาน คลัสเตอร์งานแต่ง ขณะสถานศึกษาเข้มมีคำสั่ง “ด่วนที่สุด” เร่งฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้มแก่ นร.อายุ 5-11 ปีกว่า 1,000 รายพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 324 ราย สะสมรวม 4,772 ราย รายละเอียดสถานที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อ จำนวน 324 ราย รายที่ 4,449- 4,772 (อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล)

จำแนกตาม Clusterผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ จำนวน 324 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 4,449 - 4,772 ) มาจากคลัสเตอร์ระลอกใหม่ จากคลัสเตอร์ตลาดสดขุนศรีวิชัย อ.กบินทร์บุรี จำนวน 17 ราย และคลัสเตอร์บริษัท เอส เอ็ม ที อินดัสตรี้ส์ จำกัด จำนวน 12 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (ระลอกใหม่) จำนวน 29 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทเวสเทีร์น ดิจิตอล (ระลอกสาม) จำนวน 8 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์งานแต่งงานตำบลไผ่ชะเลือด จำนวน 4 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระลอกใหม่) ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันจำนวน 131 ราย ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จำนวน 7 ราย ผู้ป่วยนอกเขตที่เข้ามารับการตรวจและรักษา จำนวน 7 ราย ผู้ป่วยมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 107 ราย

พบการกระจายตัวของผู้ป่วยตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ นอกจังหวัดจำนวน 6 ราย อ.เมืองปราจีนบุรี จำนวน 29 ราย อ.กบินทร์บุรี จำนวน 142 ราย อ. ศรีมโหสถ จำนวน 18 ราย อ.นาดี จำนวน 37 ราย อ.บ้านสร้าง จำนวน 28 ราย อ. ประจันตคาม จำนวน 7 ราย อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 52 ราย

หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 324 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกเดือนมกราคม ๒๕๖๕) โดยมีข้อความระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกเดือนมกราคม 2565 จนถึงวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,582 ราย เสียชีวิต 8 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อกระจายเป็นกลุ่มตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดปราจีนบุรีจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเดือนมกราคม 2565 ดังนี้

ข้อ 1 หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม หรือการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของประชาชน ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ ในชุมชน

ข้อ 2 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่แออัดของผู้คนจำนวนมาก 

ข้อ 3 ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเสี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกัน ควรเว้นระยะห่างในขณะนั่งรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มทุกแห่ง ทุกสถานที่ และ งดการจัดเลี้ยงแบบรวมกลุ่ม 

ข้อ 4 ยกระดับมาตรการของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานประการ ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID free setting อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 5 ผู้ที่ถูกกักตัว กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เนื่องจากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้นั้นจะมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ขณะที่ นายสมเจตน์ เชาวน์ดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มีหนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0285/255 เรื่อง แจ้งกำหนดการฉีดวัคน Pizer ในเด็กนักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี มีข้อความแจ้งว่า 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เตรียมการให้บริการวัคซีน Pizer แก่นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บางส่วน เฉพาะจำนวนนักเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบท้าย จำนวน ๑,๒๐๐ คน ของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนำนักเรียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปขอรับบริการวัคชีน Pfizer ตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้นักเรียนแต่งกายชุดพละประจำโรงเรียน และมอบหมาย ครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบเดินทางไปดูแลอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการวัคซีนของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย