กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

ในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานที่โรงเรียน เป็นครั้งที่ 2 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตามปกติในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 135 คน

โอกาสนี้ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานโครงการด้านการส่งเสริมวิชาชีพ ซึ่งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจักสานตะกร้าจากไม้ไผ่ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำยาหม่องและผูกผ้า ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ส่วนการจัดเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการสอนเรื่องการแจกลูกสะกดคำ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร โรงเรียนจึงแก้ไขปัญหาด้วยการจัดการสอนที่เน้นการอ่านออกเสียงและแจกลูกสะกดคำ เพื่อช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยได้มากขึ้น

การดำเนินกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน มีผู้ปกครองนักเรียนผลัดเปลี่ยนมาประกอบอาหาร และจัดอาหารให้นักเรียนรับประทานตามหลักโภชนาการจากผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งมีการเสริมไข่ให้กับนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และมีภาวะเตี้ย นอกจากนี้ยังเสริมนมผงโดยชงให้นักเรียนดื่มตอนเช้าวันละ 1 แก้ว ก่อนเข้าเรียนทุกคน 

ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ทั้งไก่พันธุ์พื้นเมือง สุกร เลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนได้จัดอาหารกลางวัน อาหารแห้ง รวมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตร 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

พร้อมทั้งนมผงพระราชทานบรรจุใส่ถุงยังชีพ นำไปมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ทำให้นักเรียนไม่ขาดสารอาหาร และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่คนในชุมชนเข้ามาศึกษาในด้านการเกษตรด้วย

ด้านการป้องกันโรคโควิด 19 โรงเรียนมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับครูและนักเรียน จัดการเว้นระยะห่างของที่นั่งในห้องเรียนและโรงอาหาร มีจุดล้างมือและจัดวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรครูของโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วทุกคน

โอกาสนี้ กรมสมเด็พระเทพฯ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่องการจำแนกรูปร่างและสี กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งดำเนินกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์และการส่งเสริมการผลิต และทรงติดตามผลการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่คนในชุมชนด้วย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ที่มา : โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี