สั่งด่วน! "นพ.สสจ.-ผอ.รพ." จัดทรัพยากร-บุคลากร รับผู้ป่วยโควิด HI-CI

สั่งด่วน! "นพ.สสจ.-ผอ.รพ." จัดทรัพยากร-บุคลากร รับผู้ป่วยโควิด HI-CI

สธ. สั่งด่วน "นพ.สสจ.-ผอ.รพ." เตรียมพร้อมทรัพยากร เตียง บุคลากรทางการแพทย์ ระบบการดูแลรักษาแบบ HI และ CI รวมทั้งการรับผู้ป่วยรักษาใน รพ. หากมีอาการมากและรุนแรง พร้อมสื่อสารเบอร์โทรศัพท์จังหวัด - รพ. ให้ปชช.ติดต่อหากติดเชื้อ เร่งรัดฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่สธ.(ศปค.) 0248/44 เรื่อง การเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ลงนาม ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 โดยเนื้อหาสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1.เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เตียง บุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษาแบบ  Home Isolation (HI) หรือ Community Isolation (CI)  รวมทั้งการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Admit) ในกรณีที่มีอาการมากและรุนแรง 

2.ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจที่จะเข้าถึงระบบบริการ เมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3.เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้น หรือบูสเตอร์โดส ในประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนลดความรุนแรงจากการติดโควิด

4.สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวด้วยมาตรการ Universal Prevention และ VUCA  และสร้างการรับรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดโควิด เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

สั่งด่วน! "นพ.สสจ.-ผอ.รพ." จัดทรัพยากร-บุคลากร รับผู้ป่วยโควิด HI-CI