ในหลวง มีพระราชสาส์น วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์

ในหลวง มีพระราชสาส์น วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์

กรุงออสโล

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉัน ขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

หม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า สัมพันธไมตรีอันดีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักรนอร์เวย์จะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้น อันนำไปสู่การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว