รวมทุกกิจกรรม "ทำบุญ-เวียนเทียน-ชมดวงจันทร์เคียงข้างดาวในคืน "มาฆบูชา"

รวมทุกกิจกรรม "ทำบุญ-เวียนเทียน-ชมดวงจันทร์เคียงข้างดาวในคืน "มาฆบูชา"

“มาฆบูชา” เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่พระเป็นวันที่ พระภิกษุ 1,250 องค์ ซึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญา 6 มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมิได้นัดหมายกัน พระพุทธเจ้า ทรงประทาน “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” บวชให้ด้วยพระองค์เอง

“วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ก.พ. เป็นวันที่อยู่ห่างจากวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. หลายๆผลสำรวจมักพบว่าเด็กและเยาวชนมักให้ความสำคัญกับวาเลนไทน์ มากกว่าวันมาฆบูชา

 • คนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “มาฆบูชา”

ผลโพลวันมาฆบูชา โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อวันมาฆบูชา ปี 2565 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 6,651 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค พบว่า

ร้อยละ 66.61 เห็นว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน 3

ร้อยละ 62.98 เป็นวันพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์มาชุมนุมพร้อมกัน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย

ร้อยละ 54.19 มีการเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์

เมื่อสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา พบว่า

ร้อยละ 43.35 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ร้อยละ 39.87 ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส

ร้อยละ 16.78 ไม่สนใจเข้าร่วม เนื่องจากกลัวติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 • กิจกรรมยอดนิยม “วันมาฆบูชา” 2565

สำหรับ กิจกรรมเนื่องใน "วันมาฆบูชา 2565" ที่คนสนใจอยากเข้าร่วม 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. ตักบาตรพระสงฆ์
 2. ทำบุญ ทำทาน
 3. ลด ละ เลิก อบายมุข
 4. ฟังพระธรรมเทศนา
 5. เวียนเทียน

ขณะที่ พุทธศาสนิกชนตั้งใจนำหลักธรรมมายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้แก่

 1.  สติ
 2.  ศีล 5
 3.  อริยสัจ 4 ( ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
 4.  อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)
 5.  พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

รวมทุกกิจกรรม "ทำบุญ-เวียนเทียน-ชมดวงจันทร์เคียงข้างดาวในคืน "มาฆบูชา"

 • 4 แนวทางในการทำบุญ เสริมสิริมงคล

ทั้งนี้ กรมศาสนาได้แนะนำ 4 แนวทางในการทำบุญ  สำหรับใครที่อยากทำบุญใน “วันมาฆบูชา” วันพระใหญ่เพื่อรับความเป็นสิริมงคล และสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เริ่มจาก

 • ให้ทาน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในภาคเช้าหรือเพล บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ยากไร้ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
 • รักษาศีล สำรวมระวังกาย และวาจา ด้วยการรักษาศีล 5 หรือศีล 8 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ พูดคำหยาบ คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา และศีล 8 เพิ่มจากศีล 5 มา 3 ข้อคือ ไม่บริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในอีกวัน) ไม่ฟ้อนรำทำเพลง แสดงกิริยารื่นเริง รวมถึงละเว้นจากการแต่งสวยแต่งงามให้ร่างกาย และข้อสุดท้ายไม่นั่งหรือนอนบนที่นั่งหรือที่นอนที่ทำให้นุ่ม และสูงจากพื้
 • เจริญภาวนา  ฝึกสมาธิ ทำจจิตให้สงบ พัฒนาปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญา เห็นสลาพความเป็นจริงของชีวิต และโลก
 • เวียนเทียน เดินประทักษิณ (การถือดอกไม้ธูปเทียน สิ่งที่เคารพบูชา) เพื่อเคารพบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึง วัฏสงสาร คือการไม่มีที่สิ้นสุด ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

 

 • เวียนเทียนออนไลน์ ลดแพร่ระบาดโควิด

เพจเฟซบุ๊ก เวียนเทียนออนไลน์ - Wiantianonline  ระบุว่า ขณะนี้ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com ได้เปิดระบบให้ทุกท่านได้เวียนเทียนออนไลน์ และปฏิบัติธรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เวียนเทียนออนไลน์ คลิก  https://shorturl.asia/DhPjV

ปฏิบัติธรรมออนไลน์ คลิก https://shorturl.asia/IDyOG

ดูวิธีการเวียนเทียนออนไลน์ได้ คลิก https://fb.watch/ba-Gh8VDxF/

ทั้งนี้ ร่วมสะสมบุญ พร้อมร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ตั้งแต่วันนี้ - 17 ก.พ.นี้

ขณะที่ เพจกรมการศาสนา  ระบุว่า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์ ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา .com ตั้งแต่วันที่ 10-16 ก.พ. 2565

 • ย้ำมาตรการป้องกัน ลดเสี่ยงติดเชื้อ

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในวันมาฆบูชา การทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา มีทั้ง On-site และ Online มีการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้างาน รวมถึงมีมาตรการป้องกันและควบคุม ทั้งมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรการระบายอากาศ มาตรการสำหรับผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่

มาตรการสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนผู้สูงวัย เด็กเล็ก หรือผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ให้อยู่บ้านสร้างบุญได้ด้วยทางออนไลน์ พร้อมขอให้ประชาชนที่ทำกิจกรรมร่วมกันงดทานอาหารร่วมกัน และเน้นทางวัด ควรย้ำเรื่องการคัดกรองประชาชนและวัดไข้ เพื่อให้มีจุดเสี่ยงน้อยที่สุด

ส่วนเรื่องจุดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนในวันมาฆบูชา ที่อาจจะเป็นจุดสัมผัสร่วม อยากขอให้ประชาชนเตรียมส่วนตัวไปเอง หากเป็นทางวัดจัดให้ ควรจัดถุงมือ และฉีดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเสมอ ขณะที่บางวัดจัดดอกไม้ธูปเทียนแบบเวียน ก็ไม่แนะนำให้ใช้

รวมทุกกิจกรรม "ทำบุญ-เวียนเทียน-ชมดวงจันทร์เคียงข้างดาวในคืน "มาฆบูชา"

 • คืน “มาฆบูชา” ชมดวงจันทร์เต็มดวงเคียงข้างดาวเรกูลัส

 นอกจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว “วันมาฆบูชา” ของทุกปี ยังเป็นอีกหนึ่งคืนพิเศษ ดวงจันทร์เคียงดาวเรกูลัส (Regulus) ที่เพื่อน ๆ ไม่ควรพลาดชมปรากฎการณ์บนท้องฟ้าที่งดงามได้ตลอดทั้งคืน ซึ่งหากสังเกตดูดวงจันทร์ในคืนวันมาฆบูชาของทุกปี จะพบว่า ดวงจันทร์จะสว่างอยู่เคียงข้างดาวกูเรกัสในกลุ่มดาวสิงโต

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า กลุ่มดาวสิงโต (Leo) มีชื่อกลุ่มดาวนักษัตรตามดาราศาสตร์อินเดียโบราณว่า กลุ่มดาวมาฆะ และในบางครั้ง ชื่อ "ดาวมาฆะ" ก็ใช้กับดาวเรกูลัส (หรือที่เรียกว่า ดาวหัวใจสิงห์) ในฐานะที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดและใช้อ้างอิงกลุ่มดาวดังกล่าว

นอกจากนี้ กลุ่มดาวมาฆะ ยังเป็นที่มาของชื่อเดือนมาฆะของอินเดีย รวมถึงวันมาฆบูชา ซึ่งหมายถึงการถวายบูชาในวันเพ็ญของเดือนมาฆะนั่นเอง