"ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" ราชบัณฑิตยสภา ชี้แจงล่าสุด

"ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" ราชบัณฑิตยสภา ชี้แจงล่าสุด

"ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" ราชบัณฑิตยสภา ชี้แจงล่าสุด ยังคงใช้ Krung​ Thep​ Maha​ Nakhon​ หรือ​ Bangkok ได้เช่นเดิม

วันที่(16 ก.พ. 2565) จากประเด็น "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" ที่ "ราชบัณฑิตยสภา" ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวงใหม่ ให้ถูกต้องและชัดเจน เมืองหลวงของประเทศไทย โดยแก้ไขจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทำนองไม่เห็นด้วยนั้น

 

 

ล่าสุด สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ยืนยัน "กรุงเทพ​มหานคร" ใช้ได้ทั้ง Krung ​Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok โดยข้อความระบุว่า

 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

 

ทั้งนี้หลังจาก คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง แล้ว จะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการต่อไป

 

 

ส่วน "กรุงเทพ​มหานคร" ยังคงใช้ว่า Krung​ Thep​ Maha​ Nakhon​ หรือ​ Bangkok ได้เช่นเดิม

 

"ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" ราชบัณฑิตยสภา ชี้แจงล่าสุด

 

"ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" ราชบัณฑิตยสภา ชี้แจงล่าสุด ที่มา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา